نوشته شده توسط aryapetronass

جدول اشتال نبشی

 

 

جدول اشتال نبشی بال مساوی

a X s
mm
r1
mm
r2
mm
F
cm2
G
kg/m
e
cm
w
cm
v1
cm
Jx=Jy
cm4
Wx=Wy
cm3
ix=iy
cm
Jξ
cm4
iξ
cm
Jη
cm
Wη
cm3
iη
cm
20 X 3 3.5 2.0 1.12 0.88 0.60 1.41 0.85 0.39 0.28 0.59 0.62 0.74 0.15 0.18 0.37
20 X 4 3.5 2.0 1.45 1.14 0.64 1.41 0.90 0.48 0.35 0.58 0.77 0.73 0.19 0.21 0.36
25 X 3 3.5 2.0 1.42 1.12 0.73 1.77 1.03 0.79 0.45 0.75 1.27 0.95 0.31 0.30 0.47
25 X 4 3.5 2.0 1.85 1.45 0.76 1.77 1.08 1.01 0.58 0.74 1.61 0.93 0.40 0.37 0.47
25 X 5 3.5 2.0 2.26 1.77 0.80 1.77 1.13 1.18 0.69 0.72 1.87 0.91 0.50 0.44 0.47
30 X 3 5.0 2.5 1.74 1.36 0.84 2.12 1.18 1.41 0.65 0.90 2.24 1.14 0.57 0.48 0.57
30 X 4 5.0 2.5 2.27 1.78 0.89 2.12 1.24 1.81 0.86 0.89 2.85 1.12 0.76 0.61 0.58
30 X 5 5.0 2.5 2.78 2.18 0.92 2.12 1.30 2.16 1.04 0.88 3.41 1.11 0.91 0.70 0.57
35 X 3 5.0 2.5 2.04 1.60 0.96 2.47 1.36 2.29 0.90 1.06 3.63 1.34 0.95 0.70 0.68
35 X 4 5.0 2.5 2.67 2.10 1.00 2.47 1.41 2.96 1.18 1.05 4.68 1.33 1.24 0.88 0.68
35 X 5 5.0 2.5 3.28 2.57 1.04 2.47 1.47 3.56 1.45 1.04 5.63 1.31 1.49 1.01 0.67
35 X 6 5.0 2.5 3.87 3.04 1.08 2.47 1.53 4.14 1.71 1.04 6.50 1.30 1.77 1.16 0.68
40 X 3 6.0 3.0 2.35 1.84 1.07 2.83 1.52 3.45 1.18 1.21 5.45 1.52 1.44 0.95 0.78
40 X 4 6.0 3.0 3.08 2.42 1.12 2.83 1.58 4.48 1.56 1.21 7.09 1.52 1.86 1.18 0.78
40 X 5 6.0 3.0 3.79 2.97 1.16 2.83 1.64 5.43 1.91 1.20 8.64 1.51 2.22 1.35 0.77
40 X 6 6.0 3.0 4.48 3.52 1.20 2.83 1.70 6.33 2.26 1.19 9.98 1.49 2.67 1.57 0.77
45 X 4 7.0 3.5 3.49 2.74 1.23 3.18 1.75 6.43 1.97 1.36 10.20 1.71 2.68 1.53 0.88
45 X 5 7.0 3.5 4.30 3.38 1.28 3.18 1.81 7.83 2.43 1.35 12.40 1.70 3.25 1.80 0.87
45 X 6 7.0 3.5 5.09 4.00 1.32 3.18 1.87 9.16 2.88 1.34 14.50 1.69 3.83 2.05 0.87
45 X 7 7.0 3.5 5.86 4.60 1.36 3.18 1.92 10.40 3.31 1.33 16.40 1.67 4.39 2.29 0.87
50 X 4 7.0 3.5 3.89 3.06 1.36 3.54 1.92 8.97 2.46 1.52 14.20 1.91 3.73 1.94 0.98
50 X 5 7.0 3.5 4.80 3.77 1.40 3.54 1.98 11.00 3.05 1.51 17.40 1.90 4.59 2.32 0.98
50 X 6 7.0 3.5 5.69 4.47 1.45 3.54 2.04 12.80 3.61 1.50 20.40 1.89 5.24 2.57 0.96
50 X 7 7.0 3.5 6.56 5.15 1.49 3.54 2.11 14.60 4.15 1.49 23.10 1.88 6.02 2.85 0.96
50 X 8 7.0 3.5 7.41 5.82 1.52 3.54 2.16 16.30 4.68 1.48 25.70 1.86 6.87 3.19 0.96
50 X 9 7.0 3.5 8.24 6.47 1.56 3.54 2.21 17.90 5.20 1.47 28.10 1.85 7.67 3.47 0.97
55 X 5 8.0 4.0 5.32 4.18 1.52 3.89 2.15 14.70 3.70 1.66 23.30 2.09 6.11 2.84 1.07
55 X 6 8.0 4.0 6.31 4.95 1.56 3.89 2.21 17.30 4.40 1.66 27.40 2.08 7.24 3.28 1.07
55 X 8 8.0 4.0 8.23 6.46 1.64 3.89 2.32 22.10 5.72 1.64 34.80 2.06 9.35 4.03 1.07
55 X 10 8.0 4.0 10.10 7.90 1.72 3.89 2.43 26.30 6.97 1.62 41.40 2.02 11.30 4.65 1.06
60 X 5 8.0 4.0 5.82 4.57 1.64 4.24 2.32 19.40 4.45 1.82 30.70 2.30 8.03 3.46 1.17
60 X 6 8.0 4.0 6.91 5.42 1.69 4.24 2.39 22.80 5.29 1.82 36.10 2.29 9.43 3.95 1.17
60 X 8 8.0 4.0 9.03 7.09 1.77 4.24 2.50 29.10 6.88 1.80 46.10 2.26 12.10 4.84 1.16
60 X 10 8.0 4.0 11.10 8.69 1.85 4.24 2.62 34.90 8.41 1.78 55.10 2.23 14.60 5.57 1.15
65 X 6 9.0 4.5 7.53 5.91 1.80 4.60 2.55 29.20 6.21 1.97 46.30 2.48 12.10 4.74 1.27
65 X 7 9.0 4.5 8.70 6.83 1.85 4.60 2.62 33.40 7.18 1.96 53.00 2.47 13.80 5.27 1.26
65 X 8 9.0 4.5 9.85 7.73 1.89 4.60 2.67 37.50 8.13 1.95 59.40 2.46 15.60 5.84 1.26
65 X 9 9.0 4.5 11.00 8.62 1.93 4.60 2.73 41.30 9.04 1.94 65.40 2.44 17.20 6.30 1.25
65 X 11 9.0 4.5 13.20 10.30 2.00 4.60 2.83 48.80 10.80 1.91 76.80 2.42 20.70 7.31 1.25
70 X 6 9.0 4.5 8.13 6.38 1.93 4.95 2.73 36.90 7.27 2.13 58.50 2.68 15.30 5.60 1.37
70 X 7 9.0 4.5 9.40 7.38 1.97 4.95 2.79 42.40 8.43 2.12 67.10 2.67 17.60 6.31 1.37
70 X 9 9.0 4.5 11.90 9.34 2.05 4.95 2.90 52.60 10.60 2.10 83.10 2.64 22.00 7.59 1.36
70 X 11 9.0 4.5 14.30 11.20 2.13 4.95 3.01 61.80 12.70 2.08 97.60 2.61 26.00 8.64 1.35
75 X 6 10.0 5.0 8.75 6.87 2.04 5.30 2.89 45.60 8.35 2.28 72.20 2.87 18.90 6.54 1.47
75 X 7 10.0 5.0 10.10 7.94 2.09 5.30 2.95 52.40 9.67 2.28 83.60 2.88 21.10 7.15 1.45
75 X 8 10.0 5.0 11.50 9.03 2.13 5.30 3.01 58.90 11.00 2.26 93.30 2.85 24.40 8.11 1.46
75 X 10 10.0 5.0 14.10 11.10 2.21 5.30 3.12 71.40 13.50 2.25 113.00 2.83 29.80 9.55 1.45
75 X 12 10.0 5.0 16.70 13.10 2.29 5.30 3.24 82.40 15.80 2.22 130.00 2.79 34.70 10.70 1.44
80 X 7 10.0 5.0 10.80 8.49 2.21 5.66 3.13 64.20 11.10 2.44 102.00 3.07 26.50 8.48 1.57
80 X 8 10.0 5.0 12.30 9.66 2.26 5.66 3.20 72.30 12.60 2.42 115.00 3.06 29.60 9.25 1.55
80 X 10 10.0 5.0 15.10 11.90 2.34 5.66 3.31 87.50 15.50 2.41 139.00 3.03 35.90 10.90 1.54
80 X 12 10.0 5.0 17.90 14.10 2.41 5.66 3.41 102.00 18.20 2.39 161.00 3.00 43.00 12.60 1.53
80 X 14 10.0 5.0 20.60 16.10 2.48 5.66 3.51 115.00 20.80 2.36 181.00 2.96 48.60 13.90 1.54
90 X 8 11.0 5.5 13.90 10.90 2.50 6.36 3.53 104.00 16.10 2.74 165.00 3.45 43.50 12.30 1.77
90 X 9 11.0 5.5 15.50 12.20 2.54 6.36 3.59 116.00 18.00 2.74 184.00 3.45 47.80 13.30 1.76
90 X 11 11.0 5.5 18.70 14.70 2.62 6.36 3.70 138.00 21.60 2.72 218.00 3.41 57.10 15.40 1.75
90 X 13 11.0 5.5 21.80 17.10 2.70 6.36 3.81 158.00 25.10 2.69 250.00 3.39 65.90 17.30 1.74
90 X 16 11.0 5.5 26.40 20.70 2.81 6.36 3.97 186.00 30.10 2.66 294.00 3.34 79.10 19.90 1.73
100 X 8 12.0 6.0 15.50 12.20 2.74 7.07 3.87 145.00 19.90 3.06 230.00 3.85 59.90 15.50 1.96
100 X 10 12.0 6.0 19.20 15.10 2.82 7.07 3.99 177.00 24.70 3.04 280.00 3.82 73.30 18.40 1.95
100 X 12 12.0 6.0 22.70 17.80 2.90 7.07 4.10 207.00 29.20 3.02 328.00 3.80 86.20 21.00 1.95
100 X 14 12.0 6.0 26.20 20.60 2.98 7.07 4.21 235.00 33.50 3.00 372.00 3.77 98.30 23.40 1.94
100 X 16 12.0 6.0 29.60 23.20 3.06 7.07 4.32 262.00 37.70 2.97 413.00 3.74 111.00 25.60 1.93
100 X 20 12.0 6.0 36.20 28.40 3.20 7.07 4.53 311.00 45.70 2.93 487.00 3.67 135.00 29.80 1.93
110 X 10 12.0 6.0 21.20 16.60 3.07 7.78 4.34 239.00 30.10 3.36 379.00 4.23 98.60 22.70 2.16
110 X 12 12.0 6.0 25.10 19.70 3.15 7.78 4.45 280.00 35.70 3.34 444.00 4.21 116.00 26.10 2.15
110 X 14 12.0 6.0 29.00 22.80 3.21 7.78 4.54 319.00 41.00 3.32 505.00 4.18 133.00 29.30 2.14
120 X 11 13.0 6.5 25.40 19.90 3.36 8.49 4.75 341.00 39.50 3.66 541.00 4.62 140.00 29.50 2.35
120 X 12 13.0 6.5 27.50 21.60 3.40 8.49 4.80 368.00 42.70 3.65 584.00 4.60 152.00 31.60 2.35
120 X 13 13.0 6.5 29.70 23.30 3.44 8.49 4.86 394.00 46.00 3.64 625.00 4.59 162.00 33.30 2.34
120 X 15 13.0 6.5 33.90 26.60 3.51 8.49 4.96 446.00 52.50 3.63 705.00 4.56 186.00 37.50 2.34
130 X 12 14.0 7.0 30.00 23.60 3.64 9.19 5.15 472.00 50.40 3.97 750.00 5.00 194.00 37.70 2.54
130 X 14 14.0 7.0 34.70 27.20 3.72 9.19 5.26 540.00 58.20 3.94 857.00 4.97 223.00 42.40 2.53
130 X 16 14.0 7.0 39.30 30.90 3.80 9.19 5.37 605.00 65.80 3.92 959.00 4.94 251.00 46.70 2.52
140 X 13 15.0 7.5 35.00 27.50 3.92 9.90 5.54 638.00 63.30 4.27 1010.00 5.38 262.00 47.30 2.74
140 X 15 15.0 7.5 40.00 31.40 4.00 9.90 5.66 723.00 72.30 4.25 1150.00 5.36 298.00 52.70 2.73
150 X 12 16.0 8.0 34.80 27.30 4.12 10.60 5.38 737.00 67.70 4.60 1170.00 5.80 303.00 52.00 2.95
150 X 14 16.0 8.0 40.30 31.60 4.21 10.60 5.95 845.00 78.20 4.58 1340.00 5.77 347.00 58.30 2.94
150 X 15 16.0 8.0 43.00 33.80 4.25 10.60 6.01 898.00 83.50 4.57 1430.00 5.76 370.00 61.60 2.93
150 X 16 16.0 8.0 45.70 35.90 4.29 10.60 6.07 949.00 88.70 4.56 1510.00 5.74 391.00 64.40 2.93
150 X 18 16.0 8.0 51.00 40.10 4.36 10.60 6.17 1050.00 99.30 4.54 1670.00 5.70 438.00 71.00 2.93
150 X 20 16.0 8.0 56.30 44.20 4.44 10.60 6.28 1150.00 109.00 4.51 1820.00 5.68 477.00 76.00 2.91
160 X 15 17.0 8.5 46.10 36.20 4.49 11.30 6.35 1100.00 95.60 4.88 1750.00 6.15 453.00 71.30 3.14
160 X 17 17.0 8.5 51.80 40.70 4.57 11.30 6.46 1230.00 108.00 4.86 1950.00 6.13 506.00 78.30 3.13
160 X 19 17.0 8.5 57.50 45.10 4.65 11.30 6.58 1350.00 118.00 4.84 2140.00 6.10 558.00 84.80 3.12
180 X 16 18.0 9.0 55.40 43.50 5.02 12.70 7.11 1680.00 130.00 5.51 2690.00 6.96 679.00 95.50 3.50
180 X 18 18.0 9.0 61.90 48.60 5.10 12.70 7.22 1870.00 145.00 5.49 2970.00 6.93 757.00 105.00 3.49
180 X 20 18.0 9.0 68.40 53.70 5.18 12.70 7.33 2040.00 160.00 5.47 3260.00 6.90 830.00 113.00 3.49
180 X 22 18.0 9.0 74.70 58.60 5.26 12.70 7.44 2210.00 174.00 5.44 3510.00 6.86 918.00 123.00 3.50
200 X 16 18.0 9.0 61.80 48.50 5.52 14.10 7.80 2340.00 162.00 6.15 3740.00 7.78 943.00 121.00 3.91
200 X 18 18.0 9.0 69.10 54.30 5.60 14.10 7.92 2600.00 181.00 6.13 4150.00 7.75 1050.00 133.00 3.90
200 X 20 18.0 9.0 76.40 59.90 5.68 14.10 8.04 2850.00 199.00 6.11 4540.00 7.72 1160.00 144.00 3.89
200 X 24 18.0 9.0 90.60 71.10 5.84 14.10 8.26 3330.00 235.00 6.06 5280.00 7.64 1380.00 167.00 3.90
200 X 28 18.0 9.0 105.00 82.00 5.99 14.10 8.47 3780.00 270.00 6.02 5990.00 7.57 1580.00 186.00 3.89

 

جدول اشتال نبشی بال غیرمساوی

a X b X s
mm
r1
mm
r2
mm
F
cm2
G
kg/m
ex
cm
ey
cm
tan α Jx
cm4
Wx
cm3
ix
cm
Jy
cm4
Wy
cm3
iy
cm
Jξ
cm4
iξ
cm
Jη
cm4
iη
cm
a1
mm
3.5 2.0 1.42 1.11 0.99 0.50 0.431 1.25 0.62 0.94 0.44 0.29 0.56 1.43 1.00 0.25 0.42 5.2
30 X 20 X 4 3.5 2.0 1.85 1.45 1.03 0.54 0.423 1.59 0.81 0.93 0.55 0.38 0.55 1.81 0.99 0.33 0.42 4.2
40 X 20 X 3 3.5 2.0 1.72 1.35 1.43 0.44 0.259 2.79 1.08 1.27 0.47 0.30 0.52 2.96 1.31 0.30 0.42 14.6
40 X 20 X 4 3.5 2.0 2.25 1.77 1.47 0.48 0.252 3.59 1.42 1.26 0.60 0.39 0.52 3.79 1.30 0.39 0.42 13.8
45 X 30 X 3 4.5 2.0 2.19 1.72 1.43 0.70 0.436 4.47 1.46 1.43 1.60 0.70 0.86 5.15 1.53 0.93 0.65 9.0
45 X 30 X 4 4.5 2.0 2.87 2.25 1.48 0.74 0.436 5.78 1.91 1.42 2.05 0.91 0.85 6.65 1.52 1.18 0.64 18.0
45 X 30 X 5 4.5 2.0 3.53 2.77 1.52 0.78 0.430 6.99 2.35 1.41 2.47 1.11 0.84 8.02 1.51 1.44 0.64 7.2
50 X 30 X 5 4.5 2.0 3.78 2.96 1.73 0.74 0.353 9.41 2.88 1.58 2.54 1.12 0.82 10.40 1.66 1.56 0.64 12.2
50 X 40 X 4 4.0 2.0 3.46 2.71 1.52 1.03 0.629 8.54 2.47 1.57 4.86 1.64 1.19 10.90 1.78 2.46 0.84 __
50 X 40 X 5 4.0 2.0 4.27 3.35 1.56 1.07 0.625 10.40 3.02 1.56 5.89 2.01 1.18 13.30 1.76 3.02 0.84 __
60 X 30 X 5 6.0 3.0 4.29 3.37 2.15 0.68 0.256 15.60 4.04 1.90 2.60 1.12 0.78 16.50 1.96 1.69 0.63 21.4
60 X 30 X 7 6.0 3.0 5.85 4.59 2.24 0.76 0.248 20.70 5.50 1.88 3.41 1.52 0.76 21.80 1.93 2.28 0.62 19.2
60 X 40 X 5 6.0 3.0 4.79 3.76 1.96 0.97 0.437 17.20 4.25 1.89 6.11 2.02 1.13 19.80 2.03 3.50 0.86 11.2
60 X 40 X 6 6.0 3.0 5.68 4.46 2.00 1.01 0.433 20.10 5.03 1.88 7.12 2.38 1.12 23.10 2.02 4.12 0.85 10.2
60 X 40 X 7 6.0 3.0 6.55 5.14 2.04 1.05 0.429 23.00 5.79 1.87 8.07 2.74 1.11 26.30 2.00 4.73 0.85 9.2
65 X 50 X 5 6.5 3.5 5.54 4.35 1.99 1.25 0.583 23.10 5.11 2.04 11.90 3.18 1.47 28.80 2.28 6.21 1.06 3.6
65 X 50 X 7 6.5 3.5 7.60 5.97 2.07 1.33 0.574 31.00 6.99 2.02 15.80 4.31 1.44 38.40 2.25 8.37 1.05 1.8
65 X 50 X 9 6.5 3.5 9.58 7.52 2.15 1.41 0.567 38.20 8.77 2.00 19.40 5.39 1.42 47.00 2.22 10.50 1.05 __
75 X 50 X 5 6.5 3.5 6.04 4.74 2.40 1.17 0.437 34.40 6.74 2.39 12.30 3.21 1.43 39.60 2.56 7.10 1.08 15.0
75 X 50 X 7 6.5 3.5 8.30 6.51 2.48 1.25 0.433 46.40 9.24 2.36 16.50 4.39 1.41 53.30 2.53 9.56 1.07 13.0
75 X 50 X 9 6.5 3.5 10.50 8.23 2.56 1.32 0.427 57.40 11.60 2.34 20.20 5.49 1.39 65.70 2.50 11.90 1.07 11.0
75 X 55 X 5 7.0 3.5 6.30 4.95 2.31 1.33 0.530 35.50 6.84 2.37 16.20 3.89 1.60 43.10 2.61 8.68 1.17 8.4
75 X 55 X 7 7.0 3.5 8.66 6.80 2.40 1.41 0.527 47.90 9.39 2.35 21.80 5.32 1.59 57.90 2.59 11.80 1.17 6.6
75 X 55 X 9 7.0 3.5 10.90 8.59 2.47 1.48 0.518 59.40 11.80 2.33 26.80 6.66 1.57 71.30 2.55 14.80 1.16 5.0
80 X 40 X 6 7.0 3.5 6.89 5.41 2.85 0.88 0.259 44.90 8.73 2.55 7.59 2.44 1.05 47.60 2.63 4.90 0.84 29.0
80 X 40 X 8 7.0 3.5 9.01 7.07 2.94 0.95 0.253 57.60 11.40 2.53 9.68 3.18 1.04 60.90 2.60 6.41 0.84 27.2
80 X 65 X 6 8.0 4.0 8.41 6.60 2.39 1.65 0.649 52.80 9.41 2.51 31.20 6.44 1.93 68.50 2.85 15.60 1.36 __
80 X 65 X 8 8.0 4.0 11.00 8.66 2.47 1.73 0.645 68.10 12.30 2.49 40.10 8.41 1.91 88.00 2.82 20.30 1.36 __
80 X 65 X 10 8.0 4.0 13.60 10.70 2.55 1.81 0.640 82.20 15.10 2.46 48.30 10.30 1.89 106.00 2.79 24.80 1.35 __
90 X 60 X 6 7.0 3.5 8.69 6.82 2.89 1.41 0.442 71.70 11.70 2.87 25.80 5.61 1.72 82.80 3.09 14.60 1.30 17.8
90 X 60 X 8 7.0 3.5 11.40 8.96 2.97 1.49 0.437 92.50 15.40 2.85 33.00 7.31 1.70 107.00 3.06 19.00 1.29 16.0
90 X 75 X 7 8.5 4.5 11.10 8.74 2.67 1.93 0.683 88.10 13.90 2.81 55.50 9.98 2.23 117.00 3.24 27.10 1.56 __
100 X 50 X 6 9.0 4.5 8.73 6.85 3.49 1.04 0.263 89.70 13.80 3.20 15.30 3.86 1.32 95.20 3.30 9.78 1.06 37.6
100 X 50 X 8 9.0 4.5 11.50 8.99 3.59 1.13 0.258 116.00 18.00 3.18 19.50 5.04 1.31 123.00 3.28 12.60 1.05 35.4
100 X 50 X 10 9.0 4.5 14.10 11.10 3.67 1.20 0.252 141.00 22.20 3.16 23.40 6.17 1.29 149.00 3.25 15.50 1.04 33.8
100 X 65 X 7 10.0 5.0 11.20 8.77 3.23 1.51 0.419 113.00 16.60 3.17 37.60 7.54 1.84 128.00 3.39 21.60 1.39 21.8
100 X 65 X 9 10.0 5.0 14.20 11.10 3.32 1.59 0.415 141.00 21.00 3.15 46.70 9.52 1.82 160.00 3.36 27.20 1.39 19.8
100 X 65 X 11 10.0 5.0 17.10 13.40 3.40 1.67 0.410 167.00 25.30 3.13 55.10 11.40 1.80 190.00 3.34 32.60 1.38 17.8
100 X 75 X 7 10.0 5.0 11.90 9.32 3.06 1.83 0.553 118.00 17.00 3.15 56.90 10.00 2.19 145.00 3.49 30.10 1.59 8.8
100 X 75 X 9 10.0 5.0 15.10 11.80 3.15 1.91 0.549 148.00 21.50 3.13 71.00 12.70 2.17 181.00 3.47 37.80 1.59 7.0
100 X 75 X 11 10.0 5.0 18.20 14.30 3.23 1.99 0.545 176.00 25.90 3.11 84.00 15.30 2.15 214.00 3.44 45.40 1.58 5.2
120 X 80 X 8 11.0 5.5 15.50 12.20 3.83 1.87 0.441 226.00 27.60 3.82 80.80 13.20 2.29 261.00 4.10 45.80 1.72 24.0
120 X 80 X 10 11.0 5.5 19.10 15.00 3.92 1.95 0.438 276.00 34.10 3.80 98.10 16.20 2.27 318.00 4.07 56.10 1.71 22.2
120 X 80 X 12 11.0 5.5 22.70 17.80 4.00 2.03 0.433 323.00 40.40 3.77 114.00 19.10 2.25 371.00 4.04 66.10 1.71 20.2
120 X 80 X 14 11.0 5.5 26.20 20.50 4.08 2.10 0.429 368.00 46.40 3.75 130.00 22.00 2.23 421.00 4.01 75.80 1.70 18.4
130 X 65 X 8 11.0 5.5 15.10 11.90 4.56 1.37 0.263 263.00 31.10 4.17 44.80 8.72 1.72 280.00 4.31 28.60 1.38 48.6
130 X 65 X 10 11.0 5.5 18.60 14.60 4.65 1.45 0.259 321.00 38.40 4.15 54.20 10.70 1.71 340.00 4.27 35.00 1.37 46.8
130 X 65 X 12 11.0 5.5 22.10 17.30 4.74 1.53 0.255 376.00 45.50 4.12 63.00 12.70 1.69 397.00 4.24 41.20 1.37 44.6
130 X 75 X 8 10.5 5.5 15.90 12.50 4.36 1.65 0.339 276.00 31.90 4.17 68.30 11.70 2.08 303.00 4.37 41.30 1.61 39.2
130 X 75 X 10 10.5 5.5 19.60 15.40 4.45 1.73 0.336 337.00 39.40 4.14 82.90 14.40 2.06 369.00 4.34 50.60 1.61 37.4
130 X 75 X 12 10.5 5.5 23.30 18.30 4.53 1.81 0.332 395.00 46.60 4.12 96.50 17.00 2.04 432.00 4.31 59.60 1.60 35.4
130 X 90 X 10 12.0 6.0 21.20 16.60 4.15 2.18 0.472 358.00 40.50 4.11 141.00 20.60 2.58 420.00 4.46 78.50 1.93 20.4
130 X 90 X 12 12.0 6.0 25.10 19.70 4.24 2.26 0.468 420.00 48.00 4.09 165.00 24.40 2.56 492.00 4.43 92.60 1.92 18.6
150 X 75 X 9 10.5 5.5 19.50 15.30 5.28 1.57 0.265 455.00 46.80 4.83 78.30 13.20 2.00 484.00 4.98 50.00 1.60 56.4
150 X 75 X 11 10.5 5.5 23.60 18.60 5.37 1.65 0.261 545.00 56.60 4.80 93.00 15.90 1.98 578.00 4.95 59.80 1.59 54.4
150 X 90 X 10 12.5 6.5 23.20 18.20 4.99 2.03 0.360 532.00 53.10 4.79 145.00 20.90 2.51 589.00 5.05 88.00 1.95 41.0
150 X 90 X 12 12.5 6.5 27.50 21.60 5.08 2.11 0.358 626.00 63.10 4.77 170.00 24.70 2.49 693.00 5.02 103.00 1.94 39.2
150 X 100 X 10 13.0 6.5 24.20 19.00 4.80 2.34 0.442 552.00 54.10 4.78 198.00 25.80 2.86 637.00 5.13 112.00 2.15 29.8
150 X 100 X 12 13.0 6.5 28.70 22.60 4.89 2.42 0.439 650.00 64.20 4.76 232.00 30.60 2.84 749.00 5.10 132.00 2.15 28.0
150 X 100 X 14 13.0 6.5 33.20 26.10 4.97 2.50 0.435 744.00 74.10 4.73 264.00 35.20 2.82 856.00 5.07 152.00 2.14 26.2
160 X 80 X 10 13.0 6.5 23.20 18.20 5.63 1.69 0.263 611.00 58.90 5.14 104.00 16.50 2.12 648.00 5.29 67.00 1.70 59.7
160 X 80 X 12 13.0 6.5 27.50 21.60 5.72 1.77 0.259 720.00 70.00 5.11 122.00 19.60 2.10 763.00 5.26 78.90 1.69 57.9
160 X 80 X 14 13.0 6.5 31.80 25.00 5.81 1.85 0.256 823.00 80.70 5.09 139.00 22.50 2.09 871.00 5.23 90.50 1.69 55.8
180 X 90 X 10 14.0 7.0 26.20 20.60 6.28 1.85 0.262 880.00 75.10 5.80 151.00 21.20 2.40 934.00 5.97 97.40 1.93 69.0
180 X 90 X 12 14.0 7.0 31.20 24.50 6.37 1.93 0.261 1040.00 89.30 5.77 177.00 25.10 2.38 1100.00 5.94 114.00 1.92 67.0
180 X 90 X 14 14.0 7.0 36.10 28.30 6.46 2.01 0.259 1190.00 103.00 5.75 202.00 28.90 2.37 1260.00 5.92 131.00 1.91 65.0
200 X 100 X 10 15.0 7.5 29.20 23.00 6.93 2.01 0.266 1220.00 93.20 6.46 210.00 26.30 2.68 1300.00 6.66 133.00 2.14 77.4
200 X 100 X 12 15.0 7.5 34.80 27.30 7.03 2.10 0.264 1440.00 111.00 6.43 247.00 31.30 2.67 1530.00 6.63 158.00 2.13 75.2
200 X 100 X 14 15.0 7.5 40.30 31.60 7.12 2.18 0.262 1650.00 128.00 6.41 282.00 36.10 2.65 1760.00 6.60 181.00 2.12 73.0
200 X 100 X 16 15.0 7.5 45.70 35.90 7.20 2.26 0.259 1860.00 145.00 6.38 316.00 40.80 2.63 1970.00 6.57 204.00 2.11 71.0
250 X 90 X 10 15.0 7.5 33.20 26.10 9.45 1.56 0.154 2170.00 140.00 8.08 161.00 21.70 2.20 2220.00 8.17 112.00 1.84 126.0
250 X 90 X 12 15.0 7.5 39.60 31.10 9.55 1.65 0.153 2570.00 166.00 8.05 189.00 25.80 2.19 2630.00 8.14 132.00 1.83 124.0
250 X 90 X 14 15.0 7.5 45.90 36.00 9.65 1.73 0.152 2960.00 192.00 8.03 216.00 29.70 2.17 3020.00 8.11 152.00 1.82 120.0
250 X 90 X 16 15.0 7.5 52.10 40.90 9.74 1.81 0.150 3330.00 218.00 8.00 242.00 33.60 2.16 3400.00 8.08 171.00 1.81 118.0
نوشته شده توسط aryapetronass

استاندارد NACE MR 0175

آشنایی با استاندارد NACE MR 0175

 

واژه NACE  بر گرفته از سرواژه های (انجمن ملی مهندسان خوردگی) NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS  وMR  نیز مخفف عبارت   MATERIAL REQUISITIONمی باشد.

استاندارد NACE MR0175 بررسی کننده ویژگی ها و مشخصات فلزات به کار رفته در پایپینگ و ابزاردقیق هایی است که در تماس با سیال های حاوی  H2S(سیال ترش) در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشند.

وجود H2S (هیدروژن سولفید) در سرویس های ترش باعث ایجاد ترک خوردگی (CRACKING) در سطوح فلزات در تماس با سیال می شود.

 

تست های که به منظور بررسی این نوع خوردگی انجام می شوند:

( SSCC (SULFIDE STRESS CORROSION CRACKING

(HIC (HYDROGEN INDUCED CRACKING TEST

که به ترتیب آزمون ترک خوردگی تنشی در محیط سولفیدی و آزمون ترک خوردگی هیدروژنی نامیده می شوند.

 

از جمله الزاماتی که استاندارد NACE MR0175 ایجاد می کند حداقل میزان سختی (HARDNESS IN HBW) و درصد وزنی فلزات تشکیل دهنده آلیاژ (کربن، نیکل، مس، منگنز و ..) می باشد.

در تماس سرویس ترش با فلزات، امکان و میزان خوردگی به شرایط و ویژگی های ذاتی فرآیند اعم از PH، غلظت H2S و آنیون CL- نیز بستگی دارد که در این استاندارد الزامات متفاوتی بسته به اسپک سرویس در نظر گرفته شده است.

 

دانلود فایل PDF استاندارد NACE

NACE-MR0175ISO15156all

این مطالب حتما برای شما مفید خواهد بود :

نوشته شده توسط aryapetronass

ابزار دقیق

ابزار دقیق Instrumentation

 

در قسمت ابزار دقیق انواع ابزاردقیق مورد نیاز پروسه های صنعتی معرفی میگردد . ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل ابزاری نظیر:

انواع کنترلر، نشاندهنده، ترانسمیتر، رکوردرو… میباشند که این ابزار وظیفه اندازه گیری ، انتقال ، نمایش ، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی نظیر دما ، فشار، فلو ، سطح مایعات و … را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق بر دوش دارند.

ابزار دقيق را ميتوان به دو صورت دسته بندي كرد يكي از نظر نوع عملکرد این ابزار برای مثال ابزاری که عمل کنترل دما یا فشار و رطوبت و یا سطح را بر عهده دارند به كنترلر مشهورند و به همین ترتیب ابزار نمایش این مقادیر که به ایندیکیتور یا نمایشگر معروفند و ابزار انتقال اطلاعات مقادیر برای مثال فشار ، فلو ، دما، فشار و سطح به صورت سیگنال های استاندارد که ، ترانسمیتر یا منتقل کننده نامیده میشوند .

ابزار دقیق را همچنين میتوان از نظر پارامتري كه این ابزار بايستي عملياتي بر روي آن انجام دهد دسته بندی کرد برای مثال بخشهای : ابزار دقیق مربوط به دما نظیر کنترلر دما ، ترانسمیتر دما و ترمومتر یا نمایشگر دما ،ابزار اندازه گیری و کنترل دقیق فشار ، فلومتر یا سنجش جریان سیالات و انتقال مقادیر فلو یا کنترل فلو ، ابزار سطح سنجی یا اندازه گیری سطح مواد درون مخازن و کنترل دقیق آنها و ابزار سرعت سنجی ، ابزاررطوبت سنجی و ….

در اين وب سایت هر دو دسته بندي مد نظر قرار گرفته و در حوزه ابزار دقيق شما ميتوانيد ابتدا با توجه به پارامتر مورد کنترل و اندازه گیری و یا با توجه به انتظاری كه از این ابزار دارید به سراغ دسته بندي مناسب رفته ابزار مورد نیاز را به صورت دقیق انتخاب کنید .

بخشها به ترتيب اهميت پارامتر به

ابزار دقيق ، ترانسميتر فشار و دما
فشار یا پرشر : Pressure
دما : Temporature
سطح یا لول : Level
فلو یا جریان : Flow

رطوبت : Humidity

 

و از نظر عملکرد به

 

میتر یا اندازه گیر یا نمایشگر: Meter
كنترلر : Controller
نشاندهنده یا ایندیکتور : Indicator
ترانسميتر یا انتقال دهنده : Transmitter
کنترل ولو یا شیر کنترل : Valve or Control Valve
کالیبراتور : Calibrator

رکودرد یا دیتالاگر یا ثبات : Recorder Or Logger

طبقه بندی شده است .

 

تجهیزات ابزار دقیق

محیط های صنعتی مختلف مانند پالایشگاه ها ، نیروگاه ها و کاخانجات ، نیازه های بی شمار جوامع را تولید می کنند. در هر کدام از این محیط های صنعتی ، غالباً فرایند های پیچیده و بزرگی انجام می شود.

در همه این فرایندها برای اطمینان از عملکرد مناسب و صحیح آنها نیاز است تا اطلاعاتی از جریان فرایند، از قبیل دما ( ترانسمیتر دما – Temperature Transmitter ) و فشار نقاط مختلف ( پرشر ترانسمیتر – Pressure Transmitter ) ، فلوی عبوری از نقاط خاص ( فلو ترانسمیتر – Flow Transmitter ) ، سطح سیال در مخازن ( لول ترانسمیتر –  Level Transmitter ) و موارد بسیار دیگر مشخص باشد.

همچنین برای هدایت مسیر جریان فرایند به سمت مدنظر، نیاز است از تجهیزات عملگر از قبیل شیرهای کنترلی استفاده شود. مقوله ابزار دقیق موضوعی است که به روشهای مختلف و اصول اندازه گیریاین پارامترها می پردازد. در ابزار دقیق برای اندازه گیری یک کمیت فیزیکی خاص، با توجه به شرایط عملکرید ، المان اندازه گیری مناسبی برای این منظور پیشنهاد می شود.

اهداف اندازه گیری
اندازه گیری یک کمیت ممکن است برای یکی از اهداف زیر باشد.

فقط نمایش (indication only)
اندازه گیری کمیتهای یک فرایند برای نمایش وضعیت آنها استفاده می شود. به طور تقریبی نسبت اندازه گیری هایی که فقط به منظور نمایش استفاده می شوند به مواردی که برای کنترل هستند در برخی مواد دو به یک یا حتی سه به یک است. این نوع اندازه گیری ها برای مانیتورکردن شرایط فرایند در هر مرحله ای از تولید یا پردازش اطلاعات ضروری درباره عملکرد فرایند باشد.

یک مثال از این نوع اندازه گیری مانیتورینگ کامل دما در یک برج تقطیر است. همه اندازه گیری های دما برای کنترل محصول ضروری نیستند ولی شامل اطلاعات ارزشمندی درباره شرایط کاری تعادل انرژی و ماده در برج تقطیر هستند. این اندازه گیری ها همچنین به کاربر اجازه می دهند تا اگر سیستم کنترلی با مشکل مواجه شود به صورت دستی مداخله کند.

کنترل (Control)
اندازه گیری ها برای اطمینان از اقتصادی بودن، ایمنی کار کردن یک فرایند تولیدی ضروری هستند. اندازه گیری ها ، کنترل مشخصه های فیزیکی یا ترکیبی فرایند را میسر می سازند. برای مثال دمای یک مبدل حرارتی (Heat Exchanger) پارامتر مهمی هم از نظر فرایندی و هم از نظر ایمنی است.

اندازه گیری های ایمنی (Safety Measurement)
نوعت متفاوتی از سیستم های اندازه گیری وجود دارد که کار آن مانیتور و محدود کردن شرایط خطرناک است. در این نوع اندازه گیری، پارامترهای حیاتی فرایند اندازه گیری شده تا شرایط کاری نامطمئن و خطرساز به وقوع نپیوندد.

این سیستمها روشهای کنترل معمول را کنار گذاشته و باعث هدایت فرایند به وضعیتی می شوند که توسط سیستمی با عنوان سیستم توقف اضطراری (Emergency shutdown System – ESD) تعیین می شود. این سیستم ها به ثبت کننده و نمایش دهنده وقایع مجهز هستند و وقایع توقف فرایند را آنالیز می کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

بارگیری محصول (Custody Transfer)
اندازه گیری ها باید دارای مشخصه های بسیار دقیق و پایداری باشند. این اندازه گیری ها شامل اطلاعاتی درباره موجودی پلانت ، مقدار خریداری شده یا فروخته شده است. به همین دلیل تجهیزات ابزاردقیق باید دایماً کالبیره باشند. اندازه گیری حجم بنزین فروخته شده در پمپ بنزین مثالی از این نوع اندازه گیری ها ست.

محیطی (Environmental)
در سالهای اخیر اندازه گیری های مرتبط با ثبت پیوسته محصولات زاید کارخانه ها براساس قوانین حکومتی به طور وسیعی به کار گرفته شده اند. اندازه گیری ها برای تشخیص و کنترل همه نوع مواد خطرناک به منظور حفظ شرایط مناسب محیطی استفاده می شوند.
شرکت فنی مهندسی آمیتیس با توجه به در اختیار داشتن کادر فنی مجرب در زمینه ابزار دقیق و با سابقه چندین ساله در اجرا ، مشاوره ، انتخاب و تامین تجهیزات ابزاردقیق برای پروژه های صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، صنایع فولاد ، صنایع نیروگاهی ، صنایع غذایی و دارویی ، صنعت آب و فاضلاب و سایر صنایع توانسته است نقش مهمی در صنعت کشور ایفا نماید.

اولین فاکتور در انتخاب ابزار دقیق همانگونه که از نامش متوجه میشویم دقیق (Accurate) بودن آن یا است این مفهوم با نام accuracy یا دقت معمولا به صورت درصدی از مقادیر خوانده شده یا کل رنج اندازه گیری ابزار به صورت درصد در اطلاعات فنی تجهیز می آیند .

برای مثال یک فشار سنج در محدوده اندازه گیری 100 بار با دقت یک درصد فول اسکیل ( کل رنج اندازه گیری ) با دقت مثبت و منفی یک بار برای هر عدد اندازه گیری شده دقیق است .

در انتخاب ابزار دقیق فاکتورهای بسیاری موثر است نظیر تکرار پذیری و …

نوشته شده توسط aryapetronass

گسگت

 

گسكت ( GASKET )

 

گسکت یک درزگیر(درز بند) مکانیکی می باشد که به گونه ای طراحی شده تا در فضای خالی بین دو شیئ(اتصالات فلنجی) که تحت فشار هوا یا آب هستند قرار گرفته تا از نشتی جلوگیری بعمل آید و به اصطلاح آب بندی گردد.

گسکت ها بطور معمول از برش موادی که بصورت ورقه ای(sheet) می باشند، تولید میشود همچون گسکت های مقوایی،لاستیکی،سیلیکونی،فلزی،نمدی، فایبرگلاس و یا پلیمرهای پلاستیکی. گسکتها در موارد خاص شامل مواد آزبستی(asbestos) نیز میباشند.

در فلنجها براي جلوگيري از نشتي سيال از لايي كه بين سطوح فلنج قرار مي گيرد استفاده مي شود.

 

گسكت ها داراي انواع مختلفي به شرح ذيل مي باشد :

 

1-گسكت تخت

از جنس آزبست(C.A.F) و يا تفلون ( PTFE ) و يا گرافيت (GRAPHITE) مي باشد و در فلنجهاي ساده و فلنج هاي با سطح برجسته و فلنجهاي زبانه و شيار دار استفاده مي شود.

گسکت تخت

2- گسكت حلزوني (Spiral wound gasket)

این نوع گسکت یکی از رایج ترین انواع گسکتها بوده و قابلیت تحمل فشارهای بالایی را دارد که به همین دلیل از آن در سرویس های دائمی استفاده میشود.

اين نوع گسكت داراي يك لايه از جنس فولاد ضد زنگ و يك لايه پركننده از جنس آزبست يا تفلون و يا گرافيت مي باشد كه با مقطع V شكل و بصورت  فشرده دور هم پيچيده شده است .

(مقطع V شكل باعث مي شود اين گسكت ها  فشار بيشتري تحمل كنند) ضخامت اين نوع گسكت  براي تمام اندازه ها و كلاسها يكسان مي باشد. اين گسكتها از تركيب يك فلز شكل داده شده سيمي و مواد نرم پركننده تشكيل گرديده اند .

شكل  اين گسكت ها  هنگاميكه در بين دو فلنج فشرده مي گردند تاثير زيادي در آب بندي دارد. اين نوع لايي ها ممكن است داراي رينگ داخلي و يا رينگ خارجي باشند كه رينگ داخلي ميزان خوردگي فلنج را كاهش داده و از اجزاي آب بندي محافظت مي كند و رينگ خارجي براي صحيح نصب كردن لايي كاربرد دارد.

معمولا جنس اين رينگها فولادي و ضخامت آنها حداكثر 3.5mm مي باشد.

ارتجاعي بودن و مقاومت گسكتهاي مارپيچي عواملي هستند كه اين گسكت را بعنوان يك گزينه مناسب براي استفاده در كاربردهاي متنوع متمايز ساخته است

اين نوع لايي در فلنجهاي ساده و فلنجهاي با سطح برجسته و فلنجهاي زبانه و شياردار استفاده مي شود.

در بسياري از مكانهاي صنعتي همانند پالايشگاه ها ، انواع سايت هاي فرآيندهاي شيميايي ، نيروگاهها و همچنين صنايع هوايي استفاده  از اين نوع گسكت ها فراوان مي باشد.

در شكل زير نمونه اي از يك گسكت مارپيچي و اجزاي تشكيل دهنده آن نشان داده شده است

گسکت اسپیرال

3-   لايي با پوشش فلزي (Jacket gasket)

 این نوع گسکت ها انواع مختلفی دارند که معمولا در مبدلهای حرارتی برای جدا سازی جریان(مبدل های پارتیشن دار) استفاده می گردند.

اين نوع لايي از جنس آزبست ، تفلون و يا گرافيت مي باشد  كه از زير و رو با صفحه فلزي پوشش شده است . ضخامت اين نوع لايي براي تمام اندازه ها و كلاسها برابر 4.5mm+0.25 مي باشد وقطر خارجي آن در يك اندازه مشخص براي تمام كلاسها يكسان مي باشد.

اين نوع لايي در فلنجهاي با سطح برجسته و فلنجهاي زبانه و شياردار و مبدلهاي حرارتي استفاده مي شود.

در شكل زير محل قرارگيري  اين نوع گسكتها كه عموما در مبدلهاي حرارتي مورد استفاده قرار مي گيرند مشخص گرديده است.

گسکت فلزی

4-    رينگهاي آب بندي مخصوص فلنجهاي با اتصال رينگي (Ring type joint)

اين نوع رينگها  از جنس فلز (معمولا فولادهاي نرم و آلياژهاي آنها) ساخته مي شود و داراي مقطع بادامكي (Oval) و يا 8 ضلعي (Octagonal) مي باشد.

این نوع گسکتها بر اساس استـــــاندارد های ANSI B16.20,API 6A ساخته میشوند و جهت اتصالات فلنجهای نوع (Ring Type Joint:RTJ) منطبق با استــانداردهای API Spec 6A,ANSI B16.5,MSS SP44 استفاده می شود. جنس آنها با توجه به فرآیند کاری معمولا از استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶ ویا آهن نرم (Soft Iron) می باشد. قابلیت تحمل فشار و دمای بالایی را دارند و در محیط هایی که عامل خورندگی وجود دارد استفاده میگردد.

گسکت رینگی

ويژگي گسکت های اسپيرال

1- بدليل استفاده از چندين حلقه متوالي نوار فلزي كه توام با نوار مياني (فيلر) پيچيده مي شود، واشرهاي اسپيرال قابليت آب بندي بسيار خوبي دارند.

2- با انتخاب جنس مناسب براي نوار فلزي و نوار فيلر ، واشر اسپيرال كليه كاربردهاي صنعتي تا فشار 200bar و محدوده حرارتي -200 تا 1000 درجه سانتيگراد و انواع محيط هاي شيميايي را پوشش مي دهد.

3- بر حسب شرايط محيط نصب  واشر (دما ، فشار ، و…) نوار فلزي از جنس فولادهاي ضد زنگ (Stailless Steel  304 316 321 ) مس ، نيكل و يا تيتانيوم انتخاب مي گردد. نوار فيلر نيز بر حسب نياز از جنس گرافيت ، تفلون ، سراميك و يا مواد نسوز انتخاب مي گردد.

4- بدليل قابليت ارتجاعي مناسب ، واشرهاي اسپيرال در برابر ارتعاش ، شوك حرارتي و شوك فشار بسيار مقاوم مي باشند.

5- سهولت نصب يكي از ويژگيهاي بارز واشرهاي اسپيرال مي باشد. بدليل عدم استفاده از چسب در هنگام مونتاژ اين واشر ها ، تعويض و جايگزيني واشرهاي اسپيرال بسيار آسان مي باشد. واشرهاي اسپيرال هيچگونه اثر تخريبي بر روي سطوح فلنج ندارد

 

كاربرد گسکت اسپيرال در دماهاي مختلف

 

حد بالاي دما (سانتي گراد) حد پائين دما (سانتي گراد) جنس فيلر
510 212- گرافيت
230 240- تفلون
450 150- آزبست
1090 212- سراميك
345 212- ميكاگرافيت

 

نحوه قرار دهي گسكت

در يك اتصال فلنجي ، كليه اجزاء بايد بصورت كاملا صحيح قطعه آب بند را در بر بگيرند. در بيشتر موارد بروز نشتي ، عدم بكارگيري صحيح همين نكته مي باشد.

انتخاب gasket  مناسب

انتخاب gasket  مناسب جهت كاربردهاي ويژه كار نسبتا سختي مي باشد. در انتخاب يك gasket  چهار ايتم اساسي بايد در نظر گرفته شود:

1-    مقدار دمايي كه gasket بايد در آن دما كار كند.

2-    نوع سيالي كه قرار است از داخل لاين عبور نمايد.

3-    مقدار فشاري كه gasket بايد در آن فشار كار كند.

4-    نوع فلنج و تعداد پيچهايي كه قرار است فلنج ها بسته شوند.

مواردي كه باعث از بين رفتن gasket مي گردد

1-    وجود ارتعاشات در سيستم

2-    وجود ضربه قوچي در سيستم

3-    قرارگيري نامناسب gasket

4-    در مسير گرمايش قرار گرفتن

5-    خزش gasket (تغيير شكل تدريجي و كند gasket تحت تاثير نيروي ثابت با تنش مداوم )

6-    فشار غير يكنواخت از طرف فلنجهاي نگهدارنده gasket

7-    پائين بودن قدرت تحمل gasket

8-    پائين بودن قدرت استحكام پيچها

این مطالب حتما برای شما مفید خواهد بود :

نوشته شده توسط aryapetronass

کنترل ولو

کنترل ولو CONTROL VALVE

 

شیرهای کنترلی یا کنترل ولو (Control Valves) به شیرهایی گفته می‌شود که به منظور کنترل شرایطی همچون جریان، فشار، دما و سطح مایع به کار می‌روند.

این عمل با باز یا بسته شدن شیر به صورت ناقص یا کامل صورت می‌گیرد. باز و بسته شدن شیرهای کنترلی معمولاَ توسط عملگرهای پنوماتیک، هیدرولیک یا الکتریکی صورت می‌گیرد. برای کنترل باز و بسته شدن عملگرها، از موقعیت‌سنج‌هایی استفاده می‌شود که بر اساس سیگنال‌های الکتریکی یا پنوماتیکی عمل می‌کنند.

هر شیر کنترلی از سه بخش مهم تشکیل شده است که هر کدام از این بخش‌ها خود چندین طرح مختلف دارند. این بخش‌ها شامل عملگر، موقعیت‌سنج و بدنه می‌شود.

 

کنترل ولو

 

تهیه مشخصات شیرهای کنترل یکی از مراحل بسیار مهم در طراحی کامل، خرید و ساخت سیستم‌های کنترلی است. اگر برای سیستم کنترلی بدلیل مشخصات اشتباه و یا ناقص، شیر کنترل نامناسبی انتخاب شود، جایگزینی آن برای خریدار و نیز سازنده پرهزینه بوده و اغلب منجر به تأخیر در پروژه می‌شود.

به همین دلیل، بسیاری از مصرف‌کنندگان و پیمانکاران شیرهای کنترلی، دیتاشیت‌های استاندارد مربوط به خود را توسعه داده‌اند تا بتوانند تا حد ممکن از اطلاعات ناکافی و گاه اشتباه مربوط به مشخصات شیرها بپرهیزند.

 

 

سازمان‌ها و استانداردهای گوناگون از جمله IPS، IEC، DIN، BS و ISO استانداردهایی برای شیرهای کنترلی ارائه داده‌اند.

لازم بذکر است که استانداردهای DIN، BS و ISO دقیقا استاندارد شیرهای کنترلی IEC را استفاده کرده‌اند و IPS نیز در تدوین استاندارد شیرهای کنترلی خود از دیگر استانداردهای بین‌المللی به عنوان مرجع استفاده کرده‌ است.

همچنین استاندارد IEC نسبت به IPS جامعیت بیشتری داشته و در دیتاشیت مربوط به شیرهای کنترلی مشخصات بیشتر و کامل‌تری را پوشش داده است.

 

 

کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) یک سازمان استاندارد غیر دولتی است که استانداردهای بین‌المللی را برای همه فناوری‌های مرتبط با الکتریک و الکترونیک  (که در مجموع بعنوان الکتروتکنولوژی شناخته می‌شوند) تهیه و منتشر می‌کند.

استانداردهای IEC بازه‌ی گسترده‌ای از فناوری‌ها را از تولید توان گرفته تا انتقال و توزیع آن در کاربردهای خانگی و نیز تجهیزات اداری، نیمه رساناها،  فیبرهای نوری، باتری‌ها، انرژی خورشیدی، نانوتکنولوژی، انرژی دریا و بسیاری دیگر پوشش می‌دهند.

 

شیرهای کنترلی یا کنترل ولو (Control Valves) به شیرهایی گفته می‌شود که به منظور کنترل شرایطی همچون جریان، فشار، دما و سطح مایع به کار می‌روند. برای سفارش انواع کنترل ولو از برندهای معتبر جهانی با ما تماس بگیرید.

این مطالب حتما برای شما مفید خواهد بود :

نوشته شده توسط aryapetronass

فلنج

 

 

فلنج چیست

 

 

فلنج ها ( flange ) یکی از اتصال دهنده های لوله ها ، شیرآلات و دستگاه ها به یکدیگر می باشد. فلنج ها در مکان هایی که در آن  لوله ها ،ابزار دقیق، شیرها و دیگر تجهیزات که برای تعمیر و نگهداری مونتاژ شده اند مورد استفاده قرار میگیرند .

 

اتصال فلنج دار تشکیل شده از سه قسمت مجزا  می باشد :

 

1- فلنج


 

 

 


2- گسکت ها  


 

 

 


3- پیچ ها

 

فلنج ها بصورت قطعه دیسکی شکل می باشند  که همیشه بصورت جفت به کمک پیچ و مهره دو قطعه را به یکدیگر متصل می سازد و به آسانی باز و بسته می شوند و برای فشارهای کم و زیاد مناسب می باشد.

 

آب بندی بین دو فلنج توسط لای (Gasket) که در بین آنها قرار داده می شود انجام می گیرد. جنس فلنج ها از فولاد و آلیاژهای آن و یا از چدن و استیل و ….. سایر مواد ساخته می شود.

 

مشخصات فلنج ها

 

مطابق استاندارد، مشخصات Flange که شامل موارد ذیل می‌باشد باید بر روی Flange حک گردد:

 

۱- نام تجاری تولید کننده

 

Flange ۲- سایز اسمی لوله (قطر خارجی لوله که Flange به آن جوش داده خواهد شد)

 

۳- مقدار فشار قابل تحمل  (به آن کلاس Flange هم گفته می‌شود)

 

۴- شکل سطح Flange (شکل سطح فلنج مهمترین قسمت تشکیل دهنده یک فلنج می‌باشد)

 

۵- سوراخها (گاهی بعنوان ضخامت دیواره نیز بیان می‌گردد)

 

۶- مواد تشکیل دهندهFlange (مطابق استاندارد ASTM این عدد بیان کننده مشخصات مواد خام مورد استفاده برای تهیه Flangeمی‌باشد)

 

۷- شماره یا کد مربوط به عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی Flange

 

 

کلاس فلنج:

 

 

فلنج ها

 

 

فلنجها بسته به نوع جنس متناسب با فشاری که تحمل می‌کنند به کلاسهای مختلف به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

 

۱- رده‌بندی فشار مطابق استاندارد ANSI B۱۶٫۳۴ مطابق این استاندارد Flange فولادی وآلیاژهای آن به کلاسهای ۱۵۰-۳۰۰-۴۰۰-۶۰۰-۹۰۰-۱۵۰۰-۲۵۰۰-تقسیم بندی می‌شوندکه این اعداد ماکزیمم فشار بر حسب PSI بوده که فلنج ها در حداکثر دمای مجاز می‌توانند تحمل کنند ومعمولا فشار کارکرد حدود ۲٫۴ برابر اعداد فوق می‌باشد.(رابطه فشار با دما برای جنسهای مختلف در استاندارد فوق مشخص گردیده‌است)

 

۲- رده‌بندی فشار مطابق استاندارد ISO در این استاندارد فشار تحمل فلنجهای فولادی وآلیاژهای آن با PN نشان داده شده که این نشان دهنده فشار اسمی بر حسب BAR می‌باشد. بعنوان مثال PN۳۰ یعنی فشار کارکرد فلنج ۳۰ BAR می‌باشد.

 

۳- رده‌بندی فشار براساس استاندارد API (۶A-۶B-۶BX) این نوع فلنجها دارای تحمل فشار بیشتری نسبت به فلنج های گروهANSI بوده وبه کلاسهای ۵۰۰۰-۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ رده‌بندی می‌گردند.

 

 

 

انواع فلنج

 

فلنجها با سطح ساده  (Flat Face)

 

برای اتصال شیرها و اتصالات چدنی و فلنچ های غیر فولادی پمپ ها از این نوع فلنج استفاده می گردد. همچنین برای خطوط فشار پائین مانند: (Cooling water-CWR-CWS) كه نشتی زیاد مهم نباشد نیز از این نوع فلنج ها استفاده می شود.

 

جهت آب بندی اتصالات نیز از واشرهائی استفاده می شود كه قطر خارجی آنها برابر قطر خارجی Flange است. این واضح همچنین امكان اتصال دو قطعه را غیر ممكن می کند و در نتیجه امكان شكست قطعات نیز كاهش می­یابد.

 

در این نوع از فلنجها سطح یك Flange كه باید در مقابل سطح دیگر قرار گیرد صاف می باشد. معمولاً فلنجها چدنی و یا فولادی كه در فشارهای كم كاربرد دارند از این نوع ساخته می­شوند.

 

 

 

 

فلنج ساده
ساده

 

 

فلنج با سطح برجسته (RAISED FACE)

 

فلنج با سطح برجسته

 

در این نوع فلنجهاسطح Flange که درمقابلFlange دیگر قرارگرفته و بر روی آن لایی قرار داده می‌شود نسبت به سطح کلی فلنجها برجسته تر ساخته می‌شود.

بر اساس استاندارد مقدار برجستگی درتمام اندازه‌ها برای کلاسهای ۱۵۰و ۳۰۰ برابر ۱٫۶ mm وکلاسهای بالاتر برابر ۶٫۴ mm می‌باشد.

 

در قسمت برجستگی ممکن است سطح کاملاً صیقلی (smooth finish) و یا دارای شیار (serrated finish) باشد واین شیارها یابصورت هم مرکز ویا حلزونی می‌باشد که روش ساخت آن در استاندارد (mss-sp-۶) مشخص گردیده است (معمولاً عمق شیارها ۰٫۴mm وفاصله آن از هم ۰٫۸ mm می‌باشد)

 

 

Weld Neck Flange یا فلنج گلودار جوشی:

 

فلنج گلودار

 

فلنجها گلودار دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می‌شود. وجود این گردن باعث تقویت تحمل فلنج می‌گردد. این نوع فلنجهابرای تحمل فشارهای بالا و دماهای زیر صفر و همچنین بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است.

 

 

 Blind Flange یا فلنج کور:

 

فلنج کور

 

یک صفحه گرد بسته که در پایان میسر لوله کشی و مسیرهای دارای فشار به کار می‌رود. این نوع Flange و همچنین پیچ‌های آن عموماً فشار بیشتری نسبت به دیگر فلنج‌ها تحمل می‌کند که ماکزیمم این فشار در مرکز آن قرار دارد. با توجه به کلاس فلنجها می‌تواند فشار متناسب را تحمل کند.

 

 Slip on Flange یا فلنج روکار:  

 

 

Slip on Flange

 

این نوع فلنجها در سرویسهای معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نصب آن ساده است و مقاومت آن در برابر فشار داخلی دو سوم و در برابر بار خستگی یک سوم فلنجها گردندار و هزینه نصب آن مقداری بالاتر است.

 

 Lap joint Flange یا فلنج لبه دار:

 

فلنج لبه دار

 

همانند فلنجها معمولی است که لایه پایینی وجود نداشته و انتهای آن پخ دارد و لوله در سر دیگر جوش لب به لب می‌شود. این Flange با سیال تماس ندارد و هزینه آن از فلنج گردندار یک سوم بیشتر است و مقاومت در برابر خستگی آن تنها یک دهم فلنجها گردندار است.

 

Socket weld Flange یا فلنچبا جوش محفظه ایی:

 

 

Socket weld Flange

 

همانطور که از اسم آن پیداست این فلنچ محفظه‌ای دارد که لوله درون آن قرار می‌گیرد. اگر این فلنچ از داخل هم جوشکاری شود، مقاومت در برابر خستگی آن یک و نیم برابر و مقومت استاتیکی آن برابر فلنج Slip on می‌شود.

 

 

 Screw Flange یافلنچ رزوه ایی :

 

فلنج رزوه ایی

 

درون این فلنجها رزوه کار شده است و لوله می‌تواند درون آن پیچ شود. از مزایای این فلنجها عدم احتیاج آنها به جوشکاری است. البته در صورت لزوم و فشارهای بالا می‌توان از جوش نیز در آنها استفاده کرد. کارایی این Flange در فشارهای بالا است.

 

 

 Orifice Flange یا اریفیس فلنج :

 

 

اریفیس فلنج

 

این فلنجها در واقع همان Flange گلودار و در برخی موارد روکار است که در راستای شعاع دارای سوراخ است. این سوراخ‌ها به منظور اندازه‌گیری جریان سیال مایع یا گاز استفاده می‌شود.

 

پیچ های مورد استفاده در بستن فلنچ ها :

پیچ ممكن است از یك طرف رزوه شده باشد كه به آن Bolt گفته می شود در این صورت طرف دیگر آن دارای سر6گوش و یا 4 گوش مخصوص آچار می باشد و به یك مهره (Nut) نیاز دارد و یا ممكن است سرتاسر رزوه شده باشد ­(Stud bolt) كه در این صورت به دو مهره نیاز دارد.

اندازه و نوع دنده پیچ :

پیچ ها بر اساس قطر خارجی پیچ، بصورت میلیمتری و یا اینچی اندازه گیری می گردند. بعنوان مثال قطر خارجی پیچ M16 برابر 16 میلیمتر و قطر خارجی پیچ 3/4″ برابر 3/4″ می باشد. پیچ و مهره ها مطابق سیستم متریك و یا اینچی رزوه می شوند و در هر دو حالت دنده بر روی پیچ بصورت موازی (Straight) می باشد یعنی قطر نوك دنده در طول پیچ یكسان است و مهره به راحتی در سرتاسر پیچ می­پیچد.

در سیستم متریك اندازه گام پیچ همراه با قطر خارجی پیچ مشخص می شود مانند :M30*2 یعنی قطر خارجی پیچ 30 میلیمتر و گام آن 2mm می باشد.

در سیستم اینچی همراه با قطر خارجی پیچ تعداد دنده در اینچ نیز مشخص می شود مانند 3/4″*8 یعنی قطر خارجی پیچ 3/4 اینچ بوده و تعداد دندانه ها در اینچ برابر 8 دندانه می باشد.

 

این مطالب حتما برای شما مفید خواهد بود :

نوشته شده توسط aryapetronass

لوله و تیوب جهت ساخت مبدل حرارتی

 

 

لوله و تیوب برای ساخت مبدل حرارتی

 

تیوب چیست؟

 • تیوب ها معمولا برای کاربردهای انتقال حرارت و فشارهای بالا و دمای بالا به کار برده می شوند و نسبت به خزش مقاوم اند. از تیوبها در بویلرها، کوره های نفتی، مبدلهای حرارتی استفاده می شود.
 • تیوب ها بدون درز بوده و معمولا تا سایز 12 اینچ ساخته می شود.
 • تیوب ها دارای طول مشخصی نمی با شند در حالی که لوله دارای طولی مشخص می باشد.
 • ضخامت تیوب ها در سرتاسر طول تیوب یکسان می باشد در حالی که ضخامت لوله ها در امتداد طول آنها دارای تلرانس ابعادی می باشد.

نمونه تیوب های رایج در صنعت عبارتند از:

ASTM A178         Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon Steel and Carbon-Manganese Steel Boiler and Superheater Tubes

ASTM  A179        Specification for Seamless Cold-Drawn Low-Carbon Steel Heat-Exchanger and Condenser Tubes

ASTM  A192        Specification for Seamless Carbon Steel Boiler Tubes for High-Pressure Service

ASTM  A209        Specification for Seamless Carbon-Molybdenum Alloy-Steel Boiler and Superheater Tubes

ASTM  A210        Specification for Seamless Medium-Carbon Steel Boiler and Superheater Tubes

 مشخصات تیوب‌ها

 1. قطر اسمی تیوبها با قطر خارجی آنها یکسان است.

مثال :تیوب ¾ اینچ دارای قطر خارجی OD¾ است یا تیوب 6 اینچ دارای قطر خارجی 6 اینچ می باشد.

 1.  کلاسه ضخامت تیوبها با BWG (Birmangham Wire Gauge) مشخص می شود.
 2. گیج تیوبها از 00  دو صفر ( بیشترین ضخامت، 9mm  )شروع می شود و به 36 ( کمترین ضخامت 0.1mm) خاتمه می یابد. 
 3. با افزایش BWG ( گیج تیوب ) ضخامت تیوب کم می شود.( بر عکس Sch در لوله ها)

مثال:

 • 6 inch tube BWG 12, t=2.76mm
 • 6incn tube BWG 16 , t=1.65mm

5.  BWG مستقل از قطر تیوبها می باشد. به عبارت دیگر چند تیوب با قطر متفاوت ولی BWG یکسان دارای ضخامت یکسان می باشند. مثال

 • 6 inch tube ,BWG 22 , t= 0.711 mm
 • 8 inch tube BWG 22 , t= 0.711 mm
 • ½ inch tube ,BWG 22, t= 0.711 mm

6.   OD تیوب مانند لوله همیشه ثابت است. یک تیوب با قطر ثابت ( مثلا 2 اینچ ) و گیجهای متفاوت دارای قطر ثابت ( 2 اینچ ) می باشد. به عبارت دیگر  با  افزایش ضخامت تیوب ( کاهش گیج)  IDتیوب کاهش می یابد ولی قطر خارجی آن ثابت است.  مثال:

 • 1 inch tube BWG 20, t= 0.89 mm, OD=1 inch,.930 inch
 • 1 inch tube BWG 12 , t= 2.76 mm, OD= 1 inch,.782 inch

 

مشخصات لوله و تیوب برای ساخت مبدل حرارتی (Pipe and Tube for Heat Exchanger) در کد ASME به شکل زیر است:

1- لوله و تیوب بدون درز یا جوشکاری شده باید که برای پوسته یا سایر بخش های مخزن تحت فشار به کار می روند باید با مشخصاتی که در کد ASME بخش II نوشته شده مطابقت داشته باشند. مقادیر مجاز تنش برای موادی که در لوله ها و تیوب ها مورد استفاده قرار می گیرنددر جداول UG-23 آمده است.

2- تیوب های تماما تیغه دار ممکن است از تیوب هایی که مشخصات آن ها در بخش II کد ASME ذکر شده است، ساخته شوند.

 

لوله و تیوب برای ساخت مبدل حرارتی

تیوب ها ممکن است با جوشکاری الکتریکی مقاومتی (ERW)، جوشکاری ذوبی یا بی درز تهیه شوند. هنگامی که کاربرد در فشار بالا مد نظر باشد لوله های بی درز به ERW ترجیح داده می شود. در استاندارد BS 3606 روش های تولید تیوب های فولادی برای مبدل های حرارتی به این شرح است:

1- بدون درز با پرداخت سرد

2- ERW و جوش القایی

3- ERW و جوش القایی با پرداخت سرد

4- جوشکاری طولی و عملیات حرارتی فولاد زنگ نزن آستنیتی

5- جوشکاری طولی، پرداخت سرد و عملیات حرارتی فولاد زنگ نزن آستنیتی

6- جوشکاری طولی با گرده جوش و عملیات حرارتی فولاد زنگ نزن آستنیتی

انتخاب تیوب برای مبدل حرارتی

در انتخاب تیوب برای مبدل های حرارتی علاوه بر انتخاب ماده تیوب باید به موارد زیر نیز توجه کرد:

1- ماده صفحه لوله گیر

2- روش اتصال تیوب ها به صفحه لوله گیر، انبساط غلطتکی (roller expansion)، انبساط انفجاری (explosive expansion) یا جوشکاری ذوبی

3- ماده مورد استفاده برای بستن انتهای لوله ها

4- در مورد واحد هایی که با آب خنک می شوند نیاز به بررسی روش های محافظت در برابر خوردگی مانند پوشش ها و حفاظت کاتدی برای واترباکس، لوله گیر و انتهای لوله ها وجود دارد دارد. علاوه بر این موارد ممکن است نیاز به تصفیه آب برای جلوگیری از پوسته شدن، تخریب و خوردگی باشد.

5- علاوه بر نگرانی های موجود برای سازگاری با محیط باید تیوب ها با یکدیگر هم سازگار باشند تا از ایجاد زوج گالوانیکی جلوگیری شود.

مشخصات تیوب

باید در مشخصات تیوب حداقل یک روش برای بررسی نشتی، تست شکل پذیری و تعیین تلرانس ابعادی مشخص شده باشد. برای تیوب هایی که در محیط های خورنده مورد استفاده قرار می گیرند، کارایی آن ها باید با تست های خوردگی مربوطه سنجیده شود.

بازرسی و تست باید پس از فرآیند های عملیات حرارتی و اسید شویی انجام گیرد. تیوب های U شکل را معمولا نمی توان با روش های تست الکتریکی مورد بررسی قرار داد. بازرسی چشمی و تست های زیر آب باید برای تمام تیوب های U شکل پس از خمکاری انجام گیرد.

بازرسی برای تشخیص و حذف کردن تیوب های معیوب یکی از مهم ترین کار هاست. تمامی روش های بررسی عیوب پس از نورد انجام می گیرند. روش های محتلف بررسی عیوب در تیوب ها در ادامه مورد بررسی قرار می گرد. این روش ها عیوب مکانیکی را تشخیص می دهنده که می تواند صرف نظر از محیط خورنده نشتی ایجاد کنند.

عیوب مکانیکی شامل عیوب سراسری دیواره، عیوب جزئی دیواره، لایه لایه شدن، عیوب شکل پذیری و عیوب تلرانس ابعادی می شوند. حتی خوردگی ملایم و یکنواخت هم می تواند منجر به باز شدن عیوب و نشتتی پیش از موعد می شود.

 

لوله و تیوب برای ساخت مبدل حرارتی

 

تست استاندارد برای محصولات لوله ای شکل

تست های استاندارد برای محصولات لوله ای شکل عیارتند از : بازرسی چشمی، 

تست ادی کارنت (ASTM E-426)، تست های فشار هیدرواستاتیک شامل تست پنوماتیک هوا –

زیر آب (pneumatic air–underwater testing ASTM B-338/ASME SB-338)، 

تست ذرات مغناطیسی، تست التراسونیک (ASTM E-213)، 

تست های خوردگی، تست های مکانیکی، تست های متالورژیکی و تست تلرانس ابعادی.

تست های هیدرواستاتیک شامل تست های پنوماتیک هوا- زیر آب، تست های خوردگی و تلرانس ابعادی می شود.

 

لوله و تیوب برای ساخت مبدل حرارتی

 

تست فشار هیدرواستاتیک :

تست های هیدرواستاتیک یکی از رایج ترین تست هایی است که روی تیوب ها بر اساس کدهای ASME انجام می گیرد. فشار تست معمولا 6.9 مگا پاسکال است اما این رقم ممکن است برای تیوب های جدار نازک یا با قطر بالا کاهش یابد.

در مشخصات ASTM اجازه تست در فشار های بالاتر داده شده است به شرطی که تنش هوپ از حد مشخصی فراتر نرود، گرچه معمولا محدودیت های تجهیزات اجازه انجام تست در فشارهای بالاتر از 38 مگاپاسکال را نمی دهد.

 

تیوب نباید نشانی از نشت داشته باشد. نیازی نیست که تیوب با فشار هیدرواستاتیک بیش از 6.9 مگاپاسکال تست شود مگر این که اشاره شده باشد.

تست پنوماتیک:

تست پنوماتیک هوا – زیر آب نسبت به تست هیدرواستاتیک برای تشخیص عیوب جداره تیوب است که در حین تولید ایجاد شده اند، مناسب تر است. هوا با فشار ماکزیمم 1 مگا پاسکال درون لوله ای که در آب غوطه ور است فرستاده می شود و  به مدت 5 ثانیه تحت نظر قرار می گیرد تا از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود.

این تست تنها به مشاهده بصری نشت اکتفا می کند و بر میزان افت فشار که در تست هیدرواستاتیک مورد توجه قرار می گیرد، تمرکز ندارد. ممکن است عیوب بسیار کوچک توسط عبور هوا شناسایی نشوند.

تست های خوردگی:

تست های خوردگی برای ارزیابی مقاومت به خوردگی جنس تیوب انجام می شوند. معمولا بخش کوچکی از تیوب در تست خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

برخی از انواع رایج تست خوردگی عبارتند از: خوردگی یکنواخت، خوردگی مرز دانه ای، تست SCC ، تست خوردگی حفره دار شدن بحرانی، تست خوردگی شیاری، تست خوردگی پوسته شدن.

تست های تلرانس ابعادی:

تست های تلرانس ابعادی عبارتند از: اندازه گیری قطر خارجی، قطر داخلی، ضخامت گوشت جوش، دوپهن شدگی، طول، پهنا و قائمه بودن محل برش.

پوسته نورد:

بسیاری از فولاد های کربنی توسط عملیات گرم شکل داده می شوند که منجر به تشکیل لایه نازک اما خشن از اکسید آهن مغناطیسی (Fe3O4) روی سطح فولاد می شود. به این لایه نازک معمولا پوسته نورد می گویند.

پوسته نوردنسبت به فلز پایه آندی است و هر گونه انقطاع در این لایه می تواند منجر به حفره دار شدن لوله در محیط خورنده شود. به همین دلیل این لایه پیش از نصب لوله در مبدل حرارتی برداشته می شود.

مشخصات ASTM برای تیوب های آلیاژ آهنی

مشخصات ASTM برای تیوب های آهنی در جدول زیر نمایش داده شده است در استاندارد A498 مشخصات تیوب های پلیسه دار از جنس فولادهای فریتی، آستنیتی و کربنی مطرح شده است. تیوب های پره دار باید از تیوب های ساده که مشخصات آن ها در یکی از استاندارد های A179، A199، A213، A214، A249 و A334 ذکر شده، تهیه شوند.

 

مشخصات ASTM برای برخی از تیوب های مورد استفاده در مبدل های حرارتی

 
A179 لوله های بدون درز فولاد کم کربن با کشش سرد برای مبدل های حرارتی و کندانسورها
A199 لوله های بدون درز فولاد آلیاژ متوسط (کروم – مولیبدن و کروم مولیبدن – سیلیسیم ) با کشش سرد برای مبدل های حرارتی و کندانسورها
A213 لوله های بدون درز آلیاژی فریتی و آستنیتی برای سوپرهیتر و مبدل حرارتی
A214 تیوب های ERW فولاد کربنی مبدل های حرارتی و تیوب های کندانسور
A249 فولاد آستنیتی جوشکاری شده برای بویلر، سوپرهیتر، مبدل حرارتی و تیوب های کندانسور.
A498 تیوب با جداره خارجی پلیسه دار، بی درز یا جوشکاری شده از فولاد کربنی یا فولاد آلیاژی آستنیتی و فریتی
A556 لوله های فولاد کربنی بدون درز تولید شده با کشش سرد برای آب ورودی و لوله های U شکل
A557 تیوب های فولاد کربنی (مستقیم و U شکل) برای  آب ورودی
A688 تیوب هیتر فولاد زنگ نزن آستنیتی جوشکاری شده و لوله های U شکل
A803 تیوب هیتر آب ورودی جوشکاری شده فولاد زنگ نزن فریتی و لوله های U شکل
A851 تیوب های جوشکاری شده با روش القایی فرکانس بالا فولاد آستنیتی، آنیل نشده، برای سطح بخار کندانسور
A1012 تیوب های جوشکاری شده یا بدون درز فولاد آلیاژی فریتی، آستنیتی یا دوپلکس برای کندانسور و مبدل حرارتی با پلیسه های داخلی

 

 

 

این مطالب حتما برای شما مفید خواهد بود :

نوشته شده توسط aryapetronass

استاندارد ساخت فیتینگ و فلنج و لوله و اتصالات

استانداردهای ساخت فیتینگ, فلنج, اتصالات, شیرآلات, لوله

 

مستندات بازرسي فني

 

يكي از مهمترين استانداردهايي كه گواهينامه ها و مستندات بازرسي فني بر اساس آن ارائه مي گردد استاندارد EN-10204 مي باشد. در اين زمينه استاندارد نوع بازرسي و اسنادي كه بر اساس هر بازرسي ارائه مي گردد مشخص شده است.

2-1-EN-10204/2.1:

اين نوع گواهينامه ها يك گواهي كمي در مورد محصول خاص بدون نجام آزمايش است كه توسط توليد كننده صادر مي گردد.

2-2-EN-10204/2.1

مدارك و سوابق كنترل كيفي در حين كار و يا نتايج آزمايش هاي دوره اي كه توسط واحد كنترل كيفيت انجام ولي گواهي از طرف توليد كننده صادر مي گردد.

2-3-EN-10204/3.1

نتايج آزمايش ها مطابق با درخواست مشتري بر روي يك Batch خاص انجام مي گيرد و بازرس واحد تضمين كيفيت توليد كننده نيز مسئول صدور گواهينامه مي باشد.

2-3-EN-10204/3.2

در اين حالت كه سختگيرانه ترين نوع بازرسي است، بازرسي مشخص شده اي از طرف واحد متقاضي مشخص شده و نتايج آزمايشات مطابق درخواست متقاضي مي باشد. و گواهينامه نيز توسط واحد كنترل كيفيت و بازرس مشخص شده تائيد مي گردد.

استانداردهاي مربوط به اقلام بخش مكانيك

استانداردهاي ساخت

با توجه به گروه هاي مختلف مانند ASME، BS،MSS-SP،IPS و ….. استانداردهاي ساخت متنوع و گوناگوني وجود دارند ولي در مجموع معيارهاي پذيرش در اكثر اوقات يكسان است ولي در بازرسي كالا بايد به اين موضوع توجه شود.

استانداردهاي ساخت فلنج ها :

 

استانداردهاي ساخت فلنج ها عبارتند از (جدول 1)

توضيح

استاندارد

استانداردهاي ساخت فلنج هايي با قطر اسمي 1/2″ تا24″ مي باشد.

ASME B16.5

استاندارد ساخت ساخت فلنج هايي با قطر اسمي 26″ تا 60″

ASME B16.47

استاندارد ساخت فلنج هاي چدني با كلاس 250, 125, 25

ASME B16.1

استاندارد ساخت Orefice Flange   ها

ASME B16.36

استاندارد ساخت Reversible -Spad

ASME B16.48

استاندارد ساخت تسهيلات سرچاهي اعم از فلنج ، اتصالات ، شيرآلات

API 6A

فلنج هاي مربوط به خط لوله Piple-Flange

MSS-SP-44

استاندارد ماركينگ براي فلنج ها، اتصالات ، شيرآلات و Union

Mss-SP-25

استاندارد كيفيت براي اتصالات C، فلنج ها و شيرآلات ريختگي

Mss-SP-54,55

استانداردهاي كيفيت براي اتصالات ، فلنج ها و شيرآلات فرمينگ

Mss-SP-93

BS 4504

استاندارد مربوط به اتصالات و فلج ها

IPS-M-PI-150

البته استاندارد ساخت فلنج ها فقط به موارد قيد شده در جداول اصلاحيه نمي شوند. ولي مبناي كلي استانداردهاي ساخت فلنج ها و مواردي كه مي بايست طبق آنها كنترل مي شوند.

به شرح ذيل است

-Presureand  Tempratur Rating

-Material

– مشخصات ابعادي و تلورانسهاي موجود (Dimension)

– Marking

-آزمايشهاي مورد نياز (Testing )

نحوه انتخاب و طراحي براي سيستم لوله كشي:

همه استانداردهاي ساخت به نوعي در موارد فوق الذكر مشترك هستند. از مواردي كه بازرس در زمان بازرسي به ويژه براي حالتي كه گواهينامه ها بر اساس استاندارد EN 10204/3.1 ارائه مي شوند، كنترل موارد فوق به از طريق ماركينگ، گواهينامه ها و اندازه گيري ابعادي به صورت راندوم مي باشد.

ارتباطي كه بين استاندارد ساخت و متريال در اين شرايط وجود دارد، كنترل اين مطلب است كه آيا نوع فلنجي كه خريداري شده است با Brief-of Material قيد شده در جدول List of Mat –Spec مطابقت دارد يا خير. به عنوان مثال در جدول 1A از B16.5 ASME  به اين موضوع اشاره شده مفصلي دارد. (ضميمه1)

موارد مذكور همه انواع فلنج را شامل مي شوند. به عنوان در جداول پيوست (ضميمه2) كه از استاندارد
BS-4504  جمع آوري شده اند، نمونه فلنج SW2, SO2 را نشان مي دهد كه مشخصات ابعادي آنها مشخص شده است و مي تواند به عنوان راهنمايي براي اندازه گيري ابعادي در زمان اندازه گيري ابعادي استفاده شود.

استاندارد ساخت اتصالات:

 

استانداردهاي ساخت اتصال نيز با توجه به نوع آنها، گروه هاي سازنده و كشورهاي مختلف ، داراي تعداد زيادي مي باشد. عمده استانداردهاي مورد استفاده در زير مجموعه ASME , BS , IPS,Mss در جدول زير قيد شده اند. اتصالاتشامل Weldolet,Sockolet , Redvcer, Tee , Elbow, Half –Coupling, Coupling, Threadolet و …… مي باشند.

Standard

استاندارد ساخت اتصالات لب به لب يا (Bult –Weld)bw

ASME B16.9

استاندارد ساخت اتصالاتي كه به روش فرجينگ توليد مي شوند و انتهاي آن به صورت (Socket-Weld)SW يا Thread  (رزوه اي ) مي باشد.

ASME B16.11

استاندارد ساخت زانو يا شعاع كوتاه (Short-Radius –Elbow , Return -Bem

ASME B16.28

مشخصات انتهاي اتصالات لب به لب

ASME B16.25

Bush , Plug هاي رزوه اي جهت سيستم Piping

ASME B16.14

استاندارد ساخت اتصالات BW از جنس فولاد ضد زنگ

Mss-SP-43

استاندارد ساخت Pluge, Swge –Nipple

Mss-SP-95

استاندارد ساخت اتصالات SW,BW

Mss-SP-97

استاندارد ساخت تسهيلات سرچاهي كه شامل اتصالات نيز مي گردد

API 6A

استاندارد ساخت اتصالات نيز حاوي مشخصات ابعادي، ماركينگ، Presure-Rating  آزمايشهاي مورد نياز مي باشد.

استانداردهاي ساخت شيرآلات :

 

شيرآلات انواع مختلفي مانندNeedle Valve , Glob-Valve, Gat-Valve, Ball-Valve ,Chock – Valve دارند كه مهم ترين استانداردهاي ساخت آنها طبق جدول زير است.

 

توضيح

Standard

استانداردهاي ساخت شيرآلاتي با انتهاي فلنجي،
رزوه اي و جوش

ASME B16.34

استاندارد ساخت شيرآلات (Check Valve, Ball , Gate)

API 6D

استاندارد ساخت Gat-Valve هاي با انتهاي ………، رزوه اي و فلنجي

API 602

استاندارد ساخت شيرآلات دروازه اي (Gat-Valve) كه Bolted-Bonet هستند

API 600

استاندارد ساخت تسهيلات سرچاهي كه شيرآلات را نيز شامل مي شود

API 6A

استاندارد ساخت شيرهاي توپي

Mss-SP-72

آزمايشهاي لازم براي شيرآلات Fire-Saf (به صورت موقت)

API 6 Fa

به صورت دائم

API 607

استاندارد شيرهاي توپي براي صنايع نفت و پتروشيمي

BS 5351

استاندارد ساخت شيرآلات دروازه اي يك طرفه مربوط به صنايع نفت و پتروشيمي

BS 5352

استانداردهاي ساخت لوله :

استانداردهاي ساخت لوله به شرح ذيل مي باشد:

API 5L

در اين استاندارد، مشخصات ابعادي، متريال لوله، سطح ساخت (PSL) و ماركينگ توضيح داده شده است. به نوعي API 5L هم استاندارد ساخت و هم استاندارد متريال مي باشد.

ASME II A-SA-530

در اين استاندارد، ماركينگ، تلورانسهاي ابعادي مربوط به ضخامت، قطر داخلي، قطر خارجي و ……… بيان شده است.

ASME B36.10

جدول ابعادي لوله به صورت كلي براي فولادهاي كربني و فولادهاي آلياژي توضيح داده شده است.

ASME B36.19

مانند استاندارد ASME B36.10 است. با اين تفاوت كه مشخصات ابعادي مربوط به لوله هايي از جنس فولاد ضد زنگ آستيني مي باشد.

استاندارد ساخت Gasket ها :

 

گسكتها كه به صورت كلي به دو نوع RTJ و SPWD2 تقسيم بندي مي شوند در استانداردهاي ASME B16.20 ، ASME B16.21 بيان شده اند. در اين استانداردها ماركينگ، مشخصات ابعادي و نوع متريال بيان شده است:

استاندارد API-6A نيز در فصلي به انوعGasket  ها پرداخته است.

استاندارد ساخت اتصالات عايق :

 

مهمترين استانداردي كه در اين زمينه استفاده مي شود. IPS-M-TP-750 مي باشد كه فصلهاي 10و9 آنها در مورد اتصالات عايق مي باشد.

در اين  زمينه استاندارد نيز در مورد ماركينگ، متريال ، مشخصات ابعادي و ….. به بحث مي پردازد.

استاندارد ساخت Wir Rop

از مهمترين استانداردهايي كه در مورد Wir Rop صحبت كرده است مي توان

 ,BS-302,ASMٍٍEB30.9‌مي باشد.

استاندارد ساخت الكترودها و فيلرها

استاندارد ساخت الكترودها و فيلرهاي جوشكاري AWS-Part A و ASME  II Part C مي باشد.

استاندارد ساخت پيچ و مهره

عمده استانداردهاي ساخت پيچ و مهره و اتصالات رزوه اي به شرح ذيل مي باشد.

ASME B1.1 Unified Inch Screw Thread.

استانداردهاي متريال

در استاندارد متريال عمدتاً به خواص مكانيكي ، آناليز شيميايي و آزمايش هاي مورد نياز اشاره مي شود. از مهمترين استانداردهاي متريال مي توان به استاندارد ASME II, A,B, ASTM A,B اشاره كه تقسيم بندي متريال و مواردي كه در اين استانداردها وجود دارند در نموداري ذيل مشخص شده است. در جداول پيوست نيز استاندارد متريال اقلام به تفكيك مشخص شده است.

البته فصل مشترك هايي نيز بين استانداردهاي ساخت و متريال نيز وجود دارد. به عنوان مثال در اكثر استانداردهاي متريال حداقل الزمات ماركينگ نيز توضيح داده شده است.

در استاندارد ASME II-ART II, QW422 تقسيم بندي جانبي به شرح ذيل براي متريال انجام داده است.

استاندارد هاي تكميلي:

استانداردهاي تكميلي به استانداردهايي گفته مي شود كه الزامات خاصي را براي متريال در نظر مي گيرند. به عنوان مثال استانداردهاي NACE كه كاربردي ترين آنها در صنعت نفت و گاز استاندارد

 NACE-MR-0175 مي باشد. الزاماتي را از نظر عدد سختي، درصد عناصر شيميايي (مانند گوگرد و فسفر) و نوع عمليات حرارتي براي فولادها در نظر مي گيرند كه با توجه به تقاضا مي بايست در حين بازرسي لحاظ مي شوند.

سایت اصلی استاندارد MSS به زبان انگلیسی

استاندارد MSS SP-95 دانلود فایل PDF :    Swage_Nipples_MSS-SP-95_Specifications

استاندارد ASME B 16.5-2009 دانلود فایل PDF

استیل سری300
نوشته شده توسط aryapetronass

استنلس استیل سری300

 

استنلس استیل سری300

سری 300 استنلس استیل حدودا دارای 18 درصد کرم و 8 درصد نیکل می باشد. اصطلاح “8 – 18” برای گرید های 302، 303، 304، 305، 384 و در کل گرید هایی با همین ترکیب شیمیایی اطلاق می گردد. در کل گرید های “8 – 18” در خواص مقاومت به خوردگی با هم خیلی متفاوت نیستند، و فقط در ترکیب شیمیایی با هم متفاوتند.

ترکیب شیمیایی این گرید ها به گونه ای است که بتوانند در محیط های مختلف و در برابر مواد شیمیایی مختلف مقاومت کنند. ” 8 – 18” از لحاظ مقاومت به خوردگی از سری 400 قوی تر، و معمولاً غیر مغناطیسی و سخت شونده فقط از طریق نورد سرد می باشد.

گرید 304 استنلس استیل:

آلیاژ پایه است. گرید 304 (8-18) یک فولاد آستنیتی با حداقل 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل است، که حداکثر 0.08 درصد نیز کربن دارد. این گرید غیر مغناطیسی (نگیر) است و با عملیات حرارتی نمی توان آنرا سخت کرد. برای بدست آوردن استحکام کششی های بالاتر باید از کارسرد استفاده کرد. 18 درصد کروم موجود در این آلیاژ مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون آنرا فراهم می آورد. خواص متالورژیکی این آلیاژ بر پایه نیکل آن استوار است (8 درصد) که سبب افزایش مقاومت به خوردگی در برابر مواد شیمیایی می شود.

این آلیاژ در برابر اکثر اسید ها مقاوم است و می تواند در برابر زنگ زدگی عادی مقاومت بکند، که البته همراه با کدر و تیره شدن است. 304 می تواند خوردگی خوبی برابر مواد غذایی، محلول های استریلیزه کردن، اکثر مواد شیمیایی و رنگ های ارگانیک و طیف گسترده ای از مواد شیمیایی غیر ارگانیک داشته باشد.

آلیاژ 304 و یا یکی از زیر مجموعه های، بیش از 50 درصد مصرف کل استنلس استیل در دنیا را شامل می شود. این گرید بدلیل توانایی مقاومت در برابر اسید های موجود در میوه ها، گوشت، شیر و سبزیجات جهت تولید انواع سینک ظرفشویی، میز، سماور، قهوه ساز، اجاق گاز، یخچال، بخار پز و غیره کاربرد دارد. همچنین از آن برای تولید لوازم قنادی، آشپزی، فنجان، قابلمه و ظروف استفاده می شود.

گرید 304 برای تجهیزات لبنی بسیار مناسب است. دستگاه های شیردوشی، منبع ها، دستگاه های هموژنیزه کننده، استرلیزه کننده و تانکرها همه از این آلیاژ ساخته می شوند. این آلیاژ همچنین در صنایع تولید آب میوه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در مصارف تهیه مواد غذایی، مانند کارخانه های صنایع غذایی، نانوایی های صنعتی و کشتارگاه ها، همه تجهیزات فلزی که در معرض روغن ها و چربی ها و اسید های حیوانی و گیاهی قرار دارند باید از گرید 304 تولید شوند.

در محیط های دریایی چون این گرید خواص مقاومت به خوردگی و سایش بهتری از گرید 316 دارد، برای تولید پیچ، مهره و واشر هم مورد استفاده قرار می گیرد. همچنان برای تولید فنر و اجزایی که نیاز به مقاومت به سایش و خوردگی از این گرید استفاده می شود.

ترکیبات شیمیایی گریدها را در جدول زیر عبارتند از:

Carbon: 0.08% max.
Silicon: 1.00% max.
Manganese: 2.00% max.
Chromium: 18.00-20.00%
Phosphorus: 0.045% max.
Nickel: 8.00-10.50%
Sulfur: 0.030% max.

گرید 316 استیل:

در محیط هایی که نیازمند مقاومت به خوردگی بیشتر از گرید304 هستند از گرید316 استفاده می شود. این گرید همانند 304 آستنیتی و نگیر است، و با عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیست. عنصر کربن حداکثر 0.08 درصد باید باشد و نیکل مقداری بیشتر از 304 است. تفاوت شاخص میان 304 و 316 عنصر مولیبدن است که حداکثر 3% به گرید316 افزوده می شود. مولیبدن مقاومت در برابر خوردگی این گرید را در برابر مواد خورنده شیمیایی، محلول ها و مخصوصاً در برابر کلرید ها بیشتر می کند. مولیبدن یکی از قویترین عناصر آلیاژی جهت جلوگیری از خوردگی است.

با وجود مولیبدن، می توان این گرید را در محیط های در معرض نمک های سدیم و کلسیم، محلول های هیپوکلریتی، اسید های فسفری، و محلول و اسید های سولفیدی استفاده کرد. همچنین تجهیزات مورد نیاز در اتاق عمل و جراحی از این آلیاژ تولید می شود. در مصارف دریایی نیز از این آلیاژ استفاده می شود، بغیر از پیچ و مهره هایی که نیاز به مقاومند به سایش دارند.

Carbon: 0.08% max.
Silicon: 1.00% max.
Manganese: 2.00% max.
Chromium: 16.00-18.00%
Phosphorus: 0.045% max.
Nickel: 10.00-14.00%
Sulfur: 0.030% max.
Molybdenum: 2.00-3.00%

ترکیب شیمیایی استیلگرید های دیگر استنلس استیل

استیل های نگیر

 • 301: جهت کار سختی، میزان کرم و نیکل کمتری به نسبت 302 دارد.
 • 302: گرید پایه سری 300 می باشد. بیشترین مصرف را در استنلس های کرم-نیکلی و مقاوم به حرارت را دارد.
 • 303: میزان مقاومت به خوردگی این گرید کمتر از 302 و 304 است. عناصر فسفر و گوگرد جهت بهبود خواص ماشینکاری به این گرید اضافه شده است.
 • 303Se: حاوی عنصر سلنیوم (Se) و فسفر است تا قابلیت ماشینکاری را افزایش دهد
 • 305:دارای نیکل بیشتر می باشد تا خواص کار صختی را کاهش دهد.
 • 309/309s: کروم و نیکل بیشتری دارد تا خواص مقاومت به خوردگی و همچنین مقاومت در برابر پوسته شدن در دمای بالا را فراهم آورد. 309s  دارای کربن کمتر است تا رسوب های کاربیدی کمتری تولید شود.
 • 310/310s: از 309 نیکل بیشتری دارد، در نتیجه مقاومت در برابر پوسته شدن در دمای بالای بهتری دارد. 310s  کربن کمتری دارد، تا از تولید رسوب های کاربیدی جلوگیری کند.
 • 321: دارای تیتانیوم می باشد تا از تشکیل کاربید های کروم در جوشکاری جلوگیری کند.
 • 330: نیکل بسیار بالای این گرید بهترین خواص مقاومت به خوردگی را در اکثر محیط های کوره ای بوجود می آورد. این گرید ضریب انبساط بسیار پایینی دارد و خواص چکش پذیری و استحکام بالایی دارد.
 • 347-348: این گرید حاوی عناصر کلمبیوم و تانتالیوم می باشد تا خواص جوشکاری را بهبود بخشد. این گرید در دماهای بالای 400 درجه سیلیسوس کاربرد دارد.

استیل های بگیر و نگیر چیست؟

به فولاد زنگ نزنی که خاصیت جذب توسط آهن ربا را داشته باشد بگیر و به فولاد زنگ نزنی که توسط آهن ربا جذب نشود نگیر می گویند. فولاد های زنگ نزن سری 300 (مانند 304 و 316 ) دارای کروم هستند که منجر به نگیر بودن استیل می شوند. و این درحالی است که استیل های سری 400 تنها دارای کروم است که خاصیت مغناطیسی فولاد زنگ نزن را حفظ می کند.

یکی از روش های تشخیص استینلس استیل از کربن استیل نیز این می باشد که در صورتی که آهن ربا به آن نچسبید این قطعی است که فولاد زنگ نزن است ولی اگر آهن ربا به آن بچسبید هنوز دلیل بر تشخیص فولاد زنگ نزن از فولاد کربن دار نیست..

پس برای انتخاب یک استینلس استیل مناسب کاربری باید به موارد زیادی از جمله گرید استیل ، سطح استیل ، کاربری آن و خاصیت مغناطیسی استیل توجه کرد.

اثر عناصر آلیاژی بر فولاد زنگ نزن

افزودن نیکل به فولادهای زنگ‌ نزن مقاومت به‌ خوردگی را در محیط‌ های خنثی و یا اکسید کننده ضعیف بهبود می‌ بخشد اما قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد. هم‌چنین مقدار کافی نیکل قابلیت انعطاف و شکل‌پذیری فولادها را افزایش می‌دهد زیرا امکان نگهداری آستنیت (FCC) در دمای محیط را میسر می‌سازد. افزایش مولیبدن به فولادهای زنگ‌ نزن مقاومت به‌ خوردگی را در حضور یون‌های کلر افزایش می‌دهد، حال آن‌که افزایش آلومینیوم مقاومت به پوسته شدن را در دماهای بالا بهبود می‌بخشد. کروم نیز برای افزایش مقاومت به‌ خوردگی آن، اضافه می‌شود.

آلیاژهای مهم فولاد زنگ نزن

آلیاژهای مهم فولادهای زنگ‌ نزن بر اساس عنصر آلیاژی که به آن اضافه شده است به‌ صورت زیر تقسیم‌ بندی شده است:1- آلیاژهای آهن – کروم2- آلیاژهای آهن – کروم – کربن3- آلیاژهای آهن- کروم- نیکل- کربن

دمای ذوب فولاد زنگ نزن

فولادهای زنگ نزن چون آلیاژ می باشند لذا دمای ذوب و انجماد آنها مانند عنصر خالص در دمای ثابتی نبوده و بسته به ترکیب شیمیایی فولاد در یک محدوده دمایی می باشد. افزودن عناصر آلیاژی دمای ذوب را کاهش میدهد. به عنوان مثال، دمای ذوب آهن خالص 1535°C ،کروم 1890°C ،نیکل 1453°C در مقایسه با محدوده 1400-1450 درجه سانتی گراد برای فولاد زنگ نزن 304 می باشد.

انواع فولادهای زنگ‌نزن

فولادهای زنگ نزن بر اساس ساختار متالورژیکی و ترکیب شیمیایی، به 5 دسته اصلی تقسیم می‌شوند:1- فولاد زنگ نزن فریتی2- فولاد زنگ نزن مارتنزیتی3- فولاد زنگ نزن آستنیتی4- فولاد زنگ نزن آستنیتی- فریتی (دو فازی)5- فولاد زنگ نزن رسوب سختی

کاربرد های فولاد زنگ نزن (Stainless Steel Apllications) بسیار گسترده است. فولاد زنگ نزن و به اصطلاح بازار ایران همان استیل، یکی از مهمترین آلیاژ های آهن است که در زندگی روزمره با آن سر و کار داریم. از اشکال مختلف فولاد زنگ نزن در صنایع می توان به ورق ، لوله ، پروفیل و .. اشاره کرد .

از فولاد زنگ نزن برای موارد تزئینی بسیاری همچون دیوار آسانسور ها، دستگیره درب ها، ساخت ساعت، وسائل تزئینی منزل و .. استفاده می شود هم چنین یکی از بیشترین کاربرد های فولاد زنگ نزن در آشپزخانه است که برای تولید سینک های ظرف شویی، کابینت ها، یخچال و فریزر، اجاق گاز، ماکروفر و … مورد استفاده قرار می گیرد.

فولاد زنگ نزن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی با آب و زیبایی ظاهری آن در شرایط بسیاری امتحان خود را پس داده است و به همین دلیل این فولاد در گرید های (گرید های فولاد زنگ نزن) مختلف با درصد مواد متفاوت ساخته می شود تا هر کدام از آن ها یکی از این نیاز ها را بر طرف کند.

نزدیک به 150 گرید مختلف از استینلس استیل وجود دارد که نزدیک به 50 تای آن ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد فولاد زنگ نزن در معماری:

فولاد های زنگ نزن آستنیتی به دلیل دوام عدم نیاز به مراقبت و نگهداری به طور فزآینده در معماری به کار می روند. به دلیل مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن این ماده را برای استفاده در خارج از ساختمان مناسب است. کیفیت سطحی فولاد های زنگ نزن متفاوت است و می توانند سطح آینه ای، براق و …. داشته باشند، اما معمولا از سطوح نورد شده با کد 2B استفاده می شود.

از فولاد زنگ نزن با سطح بسیار نرم (dead soft) برای سقف ها و سطوح همتراز استفاده می شود زیرا که این ماده به سهولت شکل می گیرد و از دوام خوبی نیز برخوردار است.ساختمان کرایسلر در نیویورک از اولین ساختمان هایی بود که در ساخت آن از فولاد زنگ نزن استفاده شد. از زمان ساخت این بنا تا کنون، ساختمان های بسیار دیگری نیز از این سبک پیروی کرده اند. دروازه ای به غرب (Gateway to the West) یک اثر معماری برجسته از فولاد زنگ نزن است که در حاشیه رود می سی سی پی در ایالت میزوری آمریکا قرار دارد.

کاربرد فولاد زنگ نزن در سیستم های حمل و نقل:استفاده از فولاد های زنگ نزن فریتی در تزئینات داخلی اتومبیل تا حد زیادی مسئول افزایش تولید فولادهای زنگ نزن 430 و 434 بوده است. فولاد زنگ نزن 409، فولاد زنگ نزن فریتی با 11 درصد کروم است که در صفحه راکتورهای کاتالیستی برای اتومبیل ها به کار می روند. این نوع فولاد توانایی تحمل شرایط خورنده را داشته و می تواند در برابر نمک و گازهای خورنده حاصل از احتراق مقاومت کنند.

انواع اولیه فولادهای زنگ نزن مانند 201 و 301 به طور گستره در صنایع اتومبیل سازی به کار می رفتند زیرا نسبت استحکام به وزن این فولادها پس از عملیات نورد سرد، سه برابر بیشتر از فولادهای کربنی می گردید. در نتیجه امکان ساخت ماشین های سبک تر که نیاز به نیروی محرکه کمتری داشتند فراهم شد. فولادهای زنگ نزن در قیاس با سایر مواد مستحکم که در رقابت با فولادهای ساختمانی کربنی قرار دارند، از مزیت مقاومت به خوردگی بر خوردار است. مقاومت به خوردگی و سطح لغزنده فولادهای زنگ نزن، آن ها را برای مخازن حمل و نقل مواد مناسب می سازد.

کاربرد فولاد زنگ نزن در مبلمان:ضعیف ترین شکل خوردگی در خانه ها و ادارات وجود دارد. اما فولاد زنگ نزن به علت مقاومت در برابر زنگ زدگی و هم چنین ظاهر زیبا و عدم نیاز به رنگ در طراحی مبلمان مورد توجه قرار گرفته است.

کاربرد فولاد زنگ نزن تولید برق:

فولاد زنگ نزن یک ماده ضروری در تجهیزات نیروگاهی مانند توربین های گاز تجهیزات تولید برق با استفاده از انرژی هسته ای و سوخت های فسیلی، پیل های سوختی و پنل های خورشیدی است. تمامی طیف های فولاد زنگ نزن در اجزای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند.

فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی و رسوب سختی در چرخ دهنده ها و پیچ ها که به استحکام بالایی نیاز دارند به کار می روند و از فولادهای زنگ نزن آستنیتی و فریتی پرآلیاژ در اجزایی که تحت تنش کمتری قرار داشته و نیاز به مقاومت به خوردگی دارند به کار می روند.کاربرد فولاد زنگ نزن در تجهیزات شست و شو:مقاومت به خوردگی، استحکام بالا و سهولت تولید، فولادهای زنگ نزن آستنیتی را برای ساخت لباسشویی و خشک کن های صنعتی و خانگی مناسب می سازد.

کاربرد فولاد زنگ نزن در صنایع غذایی و تجهیزات آشپزخانه:

انواع مختلفی از فولادهای زنگ نزن برای تهیه و سرو غذا به کار می روند. محدوده کاربرد آن ها از ظروف آشپزخانه تا تانک ها و مخازن پاستوریزه کننده را شامل می شود. از فولاد زنگ نزن در صنایع لبنی، کارخانجات شیرینی پزی و بسته بندی مواد غذایی نیز استفاده می شود.

کاربرد فولاد زنگ نزن در کشاورزی:

اگر چه استفاده از فولاد زنگ نزن ابتدا در صنایع غذایی رایج شد اما به تدریج در مزارع نیز مورد توجه قرار گرفت. کودها و اسپری های کشاورزی شرایط خورنده ای را ایجاد می کنند و در این شرایط، استفاده از فولاد زنگ نزن آستنیتی گزینه مناسبی است. اگر چه این تجهیزات هزینه اولیه بالاتری دارند ولی عمر بالا (تقریبا 20 سال) و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری این هزینه بالا را جبران می کند.

کاربرد فولاد زنگ نزن در نساجی:

برای تولید منسوجات رنگی، نیاز به ماشین آلاتی است که به راحتی تمیز شوند و از ترکیب رنگ های مختلف تا حد امکان جلوگیری شود. هر گونه آلودگی ناشی از رنگ دانه ها یا محلول های سفید کننده نه تنها منجر به هدر رفتن مواد شیمیایی می شود بلکه می تواند محصول نهایی را نیز خراب کند. فولادهای زنگ نزن در ماشین های نساجی، مخازن پر اکسید و سفید کننده های حاوی کلر مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد فولاد زنگ نزن در تجهیزات بیمارستانی:

فولاد های زنگ نزن مارتنزیتی در تجهیزات بیمارستانی به کار می روند. ابزار های ساخته شده از فولاد زنگ نزن به راحتی استریل می شوند، مقاومت به خوردگی مطلوبی دارند و تیز باقی می مانند. از این مواد به عنوان ایمپلنت هم استفاده می شود زیرا با بدن انسان سازگاری دارند. تجهیزات استریل کننده، اتوکلاو ها، کابینت های نگهداری وسایل و تخت های جراحی معمولا از فولاد زنگ نزن ساخته می شوند. آشپزخانه ها، اتاق های معاینه و آزمایشگاه های بیمارستان نیز از تجهیزاتی از جنس فولاد زنگ نزن استفاده می کنند.

کاربرد فولاد زنگ نزن در صنایع شیمیایی و پترو شیمیایی:

شدیدترین شرایط خوردگی دراین صنایع وجود دارد، زیرا دما بالا است و از مواد بسیار خورنده استفاده می شود. در فرآیند هیدروکرکینگ در برج تقطیر، فولاد زنگ نزن آستنیتی در معرض خوردگی سولفید هیدروژن قرار می گیرد.

افزایش دمای واحدهای کرکینگ کاتالیستی (تا 750 درجه سانتی گراد یا 1300 درجه فارنهایت) منجر جایگزینی فولادهای کربنی ساده یا کم آلیاژ با فولاد زنگ نزن شد. در صنایع شیمیایی مانند تولید اسیدها، آمونیاک، کودها و پلاستیک نیز فولاد زنگ نزن آستنیتی به عنوان یک ماده استاندارد به کار می رود. در واحدهای تبخیر و معیان و نیروگاه هایی که از انرژی ژئوترمال استفاده می کنند نیاز به فولادهای زنگ نزن و پر آلیاژ است تا شرایط بسیار خورنده را تحمل کنند.

کاربرد فولاد زنگ نزن در صنایع هوا – فضا:

طراحان هواپیما در جستجوی موادی با نسبت استحکام به وزن بالا در دمای اتاق و در دمای بالا هستند که مقاومت مطلوبی در برابر خوردگی و اکسیداسیون داشته باشند. فولاد زنگ نزن این مشخصات را دارد و از نظر اقتصادی نیز به صرفه است و به همین دلیل در موتور، نازل و اسکلت هواپیما به کار می روند. آلیاژهای رسوب سختی شده در پوسته راکت ها به کار می روند در حالی که فولاد های زن نزن آستنیتی برای مخازن سوخت استفاده می شوند.

فولاد زنگ نزن 316 (stainless steel 316) یا همان استینلس استیل 316

یکی از پر کاربرد ترین نوع فولاد زنگ نزن می باشد که در دسته فولاد زنگ نزن آستنیتی قرار می گیرد.

فولاد زنگ نزن 316 در صنایع مختلفی همچون نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی، دارویی و … مصارف گوناگونی دارد.فولادهای زنگ نزن 1٫4401 و 1٫4404 به عنوان گرید 316 و 316 L شناخته می شود.از این آلیاژ برای ساخت لوله و ورق های مقاوم در محیط های اسیدی استفاده می شود و قیمت آن نسبت به گرید های مشابه همچون فولاد زنگ نزن 304 بیشتر است.

باید در نظر گرفت حدود 65-70% فولادهای زنگ نزن تولیدی ایالات متحده امریکا را فولادهای زنگ نزن آستنیتی تشکیل می‌دهند. این فولادها به علت مقاومت به‌ خوردگی و شکل‌ پذیری مطلوب در این موقعیت قرار دارند، و از این رو برای بیشتر کاربردهای مهندسی خواص خوب و مطلوبی دارند. فولادهای زنگ نزن نوع 304 و 302 بیشترین کاربرد را هم در دماهای بالا و هم در دماهای پایین دارند. نوع 316، که 2٫5%Mo دارد، مقاومت به ‌خوردگی بهتر و استحکام بیشتری در دماهای بالا دارد. آلیاژهایی با مقدار بیشتر کروم (23-25%) مثل نوع 309 و 310ترجیحا در دماهای بالا به‌کار می‌روند.

فولاد زنگ نزن برای کاربرد های مختلف، طراحی (کاربرد های مختلف فولاد زنگ نزن) و ساخته می شود. به این منظور برای هر کاربردی سطح متفاوتی از پرداخت و صافی مورد نیاز است. فولادهای زنگ نزن خواص منحصر به فردی دارند. این فولاد توسط لایه ای از اکسید کروم که به وسیله واکنش کروم با اکسیژن موجود در اتمسفر ایجاد می شود، محافظت می شود. هنگامی که سطح آسیب ببیند لایه اکسیدی به سرعت در حضور اکسیژن ترمیم می شود. از طرفی این لایه اکسیدی توسط فرآیندهای شیمیایی می تواند رنگ های متفاوتی را ایجاد کند.

از یک دیدگاه می توان سطح استیل ها را به 10 دسته مختلف تقسیم بندی کرد که در این 10 دسته استیل آینه ای ، استیل های براق ، استیل خش دار و استیل مات از جمله پر کاربردترین استیل های داخل کشور هستند. استیل BA که سطحی همچون آینه دارد برای مصارف تزئینی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. برای خرید استیل یکی از مهمترین پارامتر ها همین شماره استیل است. در واقع استیل 304 یا 316 و یا هر استیل دیگری در کنار سطح پرداخت آن معنا پیدا می کند.

این مطلب را از دست ندهید : استیل گرید سری 400

استیل سری400
نوشته شده توسط aryapetronass

استنلس استیل سری400

استنلس استیل سری400

steel 410 استیل 410 : مقاوم در برابر سایش است اما در برابر خوردگی مقاومت کمی دارد.

steel 420 استیل 420 : گرید مخصوص کارد و چنگال قابلیت پولیش خوبی دارد.

steel 430 استیل 430 : گرید مخصوص دکوراسیون است به عنوان مثال در تزئینات داخلی اتومبیل کاربرد دارد قسمت اعظم استیلهای طرحدار با گرید 430 بگیر می باشد این گرید قابلیت شکل پذیری خوبی در درجه حرارت کم دارد و مقاوم در برابر خوردگی است و به علت عناصر آلیاژی کمتر قیمت کمتری نسبت به گروه استیل 300 ( استیل 304 ، استیل 316 ، استیل 321 )

استنلس استیل های مغناطیسی ,دارای میزان کمی کربن بوده وکروم و مولیبدن به عنوان عناصر اصلی در این آلیاژ محسوب می گردد.

این گروه بوسیله عملیات حرارتی سخت شدنی نبوده ( به علت وجود کربن پایین ) ودر کلیه شرایط مغناطیسی می باشند.

 

این مطالب را از دست ندهید ↓↓

ترکیبات شیمیایی استیل

استیل سری300

 

1 2
Share This