اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون هاي صنعتی از قبیل :

گیج فشار ، اختلاف فشار و دما(WIKA) ، ترانسمیتر فشار ، اختلاف فشار و دما (ROSEMOUNT)

سوئیچ فشارودما ، سنسوردما (JUMO,PARAMETER PROCESS)

(EUROMAGE) فلوترانسمیتر ، (OFFICINE OROBICHE) فلومتر

اتوماسیون صنعتی

Office, اتوماسیون صنعتی